main img main img main img main img main img main img main img main img

Δημιουργία δύο νέων τμημάτων Βρεφικής Φροντίδας στο Δήμο Χερσονήσου

 

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου :«Δημιουργία δύο νέων τμημάτων Βρεφικής Φροντίδας στο Δήμο Χερσονήσου» Αναθέτουσα Αρχή: Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου –  Εποπτεύουσα Αρχή Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χερσονήσο. 

 

21 / 11 / 2018 αντικαταστάθηκαν τα αρχεία ΤΕΥΔ (pdf & word).

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου