main img main img main img main img main img main img main img main img

Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 Ανακοίνωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου(Ν.Π.Δ.Δ.) για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ΤΟ Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου, που εδρεύει στο ∆ήµο Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου, ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού (αµιγώς λογιστικού) 8 µήνες 

copyright © Δήμος Χερσονήσου