main img main img main img main img main img main img main img main img

Φάκελος Διαγωνισμού «Μελέτης Διευθέτησης Γουβιανού Ποταμού»

Ο «Φάκελος Διαγωνισμού Μελέτης» είναι αναρτημένος στο ΚΗΜΔΗΣ, τον οποίο μπορείτε να τον κατεβάσετε και από: εδώ

 

Για να κατεβάσετε τα λοιπά συνημμένα αρχεία τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2.2 του «Φακέλου Διαγωνισμού Μελέτης» χρησιμοποιήστε τις παρακάτω αντίστοιχες υπερσυνδέσεις (Google Drive)

 

2.2 Διαθέσιμα Στοιχεία – Προηγούμενες ή Υποστηρικτικές Μελέτες που επισυνάπτονται: 

α. Προτεινόμενο  Σχέδιο Πόλης Γουβών

β. ΣΧΟΟΑΠ Γουβών

γ. «Μελέτη Οριοθέτησης Υδατορεμάτων περιοχής οικισμού Κάτω Γουβών»

δ. Οριστική Υδραυλική Μελέτη της «Μελέτης Αναβάθμισης ΒΟΑΚ (τμήμα Γούρνες -Χερσόνησος)»

ε-στ2. Σχέδιο – Χάρτης & ορθοφωτοχάρτες

στ1. Ψ.Μ.Ε. (tif)

στ1. Ψ.Μ.Ε. (ESRI grid)

ζ. Υδρογεωλογική Γεωφυσική Έρευνα στην ευρύτερη περιοχή του πρώην δήμου Γουβών

η. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για το σχεδίου πόλης Κάτω Γουβών

θ. «Υδραυλική Μελέτη - Οριοθέτηση Ρεμάτων - Ρέματα Α1 & Α2»

ι. «Υδρολογική Μελέτη Πλημμυρών του Φράγματος Αποσελέμη»

ια. Κατασκευή Αγωγού Ομβρίων Μπορδιάς Τ.Δ. Γουβών

ιβ. Υδρολογικά μελέτης «Οριοθέτηση & Διευθέτηση Ρεμάτων Σταλίδας»

ιγ. Όμβριες Καμπύλες υδατικού διαμερίσματος Κρήτης

copyright © Δήμος Χερσονήσου