main img main img main img main img main img main img main img main img

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας γάλακτος εργαζομένων έτους 2012

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Χερσονήσου  θα  αναθέσει  απ’ ευθείας,  ύστερα από την αρίθμ. 384/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την προμήθεια γάλακτος εργαζομένων έτους 2012 .

 

 Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να καταθέσουν  προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στην Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου, έως και τις    12 / 10 / 2012  και ώρα   12:00 π.μ.  προσκομίζοντας  μαζί με την  οικονομική προσφορά  και τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται από την διακήρυξη στο άρθρο 5.  Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής .

 

 

                                                                         Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                         ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου