main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανακοίνωση πρόθεσης συνεργασίας του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΠΑ Δήμου Χερσονήσου με πιστωτικό ίδρυμα

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου προτίθεται να συνάψει σύμβαση συνεργασίας με πιστωτικό ίδρυμα ή πιστωτικά ιδρύματα , για τη διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων του

copyright © Δήμος Χερσονήσου