main img main img main img main img main img main img main img main img

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ : Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Eυρωπαϊκών Προγραμμάτων από Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. - ΕΛΗΞΕ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του ήμου Χερσονήσου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

ΕΛΗΞΕ η σχετική προθεσμία

copyright © Δήμος Χερσονήσου