main img main img main img main img main img main img main img main img

Προμήθεια παγκιδίων κοινόχρηστων χώρων

Ο Δήμος Χερσονήσου πρόκειται να προβεί στη «Προμήθεια παγκιδίων κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2015», σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 24/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την 415/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην παραπάνω μελέτη η οποία συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση.

copyright © Δήμος Χερσονήσου