main img main img main img main img main img main img main img main img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ-ΧΑΝΙ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
προσκαλεί
σε διαπραγμάτευση με κλειστή διαδικασία

με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

 

«Μελέτη κατασκευής νηπιαγωγείου Κοκκίνη – Χάνι»

 

 

προεκτιμώμενης αμοιβής 30.910,81 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 3316/2005 και τα εκτελεστικά του διατάγματα και αποφάσεις,
όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση στους
ενδιαφερομένους και με τους όρους του παρόντος τεύχους και

 

καλεί

 

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

copyright © Δήμος Χερσονήσου