main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Υποστήριξη των στελεχών της ομάδας έργου για την Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση του προγράμματος E2STORMED Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη Διαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις (πακέτο εργασίας 1) »

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                         

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

Γούρνες  21/04/2015

Αριθμ. Πρωτ.:  7146

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Υποστήριξη των στελεχών της ομάδας έργου για την Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση του προγράμματος E2STORMED Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη Διαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις (πακέτο εργασίας 1) ».

 

Ο Δήμος Χερσονήσου, θα προβεί στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την «Υποστήριξη των στελεχών της ομάδας έργου για την Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση του προγράμματος E2STORMED (Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη Διαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις)  -πακέτο εργασίας 1- », προϋπολογισμού 12.300,00 € (συμπερ. ΦΠΑ),  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν γραπτώς σφραγισμένες προσφορές μέχρι Τετάρτη 06/05/2015.

 

Οι Υπηρεσίες που θα παρασχεθούν αναλυτικά παρατίθενται στην παρακάτω Τεχνική Έκθεση:

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

E2STORMED –«Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κύκλο του νερού μέσω της χρήσης καινοτόμων πρακτικών στην διαχείριση όμβριων υδάτων σε έξυπνες Μεσογειακές πόλεις»

 

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης Δήμου Χερσονήσου στην υλοποίηση του 

Πακέτου Εργασίας 1: Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση του έργου «E2STORMED»

 

Σκοπιμότητα:

Η διαχείριση έργου (project management) αφορά στο σχεδιασμό και οργάνωση των απαιτούμενων δραστηριοτήτων και πόρων προκειμένου να επιτευχθεί η υλοποίηση του έργου εντός του χρονοδιαγράμματος και των λοιπών παραμέτρων σχεδιασμού (κόστος, τεχνικά χαρακτηριστικά).

 

Ο Σύμβουλος αναλαμβάνει τη διαρκή υποστήριξη του Δήμου Χερσονήσου σε όλες τις εργασίες που σχετίζονται με τις ανάγκες διαχείρισης, την παροχή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και την κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων υποστήριξης και ενημέρωσης των εμπλεκομένων μερών με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης ολοκλήρωσης του έργου εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, το Τεχνικό Δελτίο του έργου και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος MED. Ειδικότερα ο Σύμβουλος θα αναλάβει:

 

Α. Υπηρεσίες υποστήριξης στη διαχείριση, παρακολούθησης και το συντονισμό του έργου:

 • Παροχή διαρκούς συμβουλευτικής υποστήριξης στο Δήμο Χερσονήσου, σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του έργου.
 • Υποστήριξη δήμου στην τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου τεκμηρίωσης της υλοποίησης των παραδοτέων του έργου.
 • Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Δήμου προς την ΕΥΔ, την Αρχή Πληρωμής και προς τον επικεφαλής εταίρο του έργου.
 • Τακτική επιτόπια παρουσία στην έδρα του Δήμου Χερσονήσου για την παρακολούθηση και το συντονισμό του έργου.
 • Προγραμματισμός, σχεδιασμός, παρακολούθηση και αποτίμηση της υλοποίηση των παραδοτέων του έργου και υποβολή προτάσεων για την έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων.
 • Υποστήριξη του Δήμου τόσο κατά το στάδιο προετοιμασίας εν όψει εξωτερικών ελέγχων από τα αρμόδια Εθνικά και Κοινοτικά όργανα, όσο και κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
 • Σύνταξη και υποβολή τελικής αναφοράς προόδου (τελική εξαμηνιαία έκθεση) φυσικού αντικειμένου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος MED (PRESSAGE).
 • Υποστήριξη του συντονιστή στην προετοιμασία συμμετοχής του σε συναντήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού του έργου (steering committee) π.χ.  (π.χ. προετοιμασία παρουσιάσεων και λοιπών εκθέσεων).
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις με τους εκπροσώπους του Δήμου για θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου.

 

Β. Υπηρεσίες υποστήριξης της οικονομικής διαχείρισης του έργου:

 • Συμβουλευτική υποστήριξη για τη διασφάλιση της νομιμότητας, της κανονικότητας, της επιλεξιμότητας και της λογιστικής καταχώρησης των δαπανών και τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων, προβολής και δημοσιότητας κ.λπ.
 • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του έργου, μέσω της τήρησης ειδικού αρχείου παρακολούθησης (monitoring tool), το οποίο αποτυπώνει το βαθμό υλοποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και τις αποκλίσεις, τις δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί και επαληθευτεί, τις προβλέψεις δαπανών κ.λπ.
 • Συμπλήρωση μηνιαίων φύλλων χρονοχρέωσης (time sheets) για κάθε μέλος της Ομάδας Έργου (Μόνιμο Προσωπικό) του Δήμου.
 • Οργάνωση, προετοιμασία και υποβολή αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών μέσω της καταχώρησης των απαραίτητων στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος MED (PRESSAGE).
 • Υποστήριξη Δήμου για την επαλήθευση (validation) των δαπανών από την Αρχή Πληρωμής και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού επαλήθευσης.
 • Προετοιμασία, σύνταξη και αποστολή φακέλου στοιχείων δαπανών στην Αρχή Πληρωμής.
 • Επικοινωνία και συνεργασία με την Αρχή Πληρωμής για θέματα καταχώρησης και επαλήθευσης δαπανών και αποστολή επιπλέον στοιχείων τεκμηρίωσης εφόσον ζητηθούν.

 

Γ. Λοιπές υπηρεσίες

Υποβολή ειδικών εκθέσεων και εισηγήσεων για την ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής αναφορικά με κάθε κίνδυνο/πρόβλημα που πιθανά να ανακύψει κατά την υλοποίηση του έργου καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα κρίνει σκόπιμο και αναγκαίο να αναφέρει εγγράφως στα αρμόδια στελέχη του Δήμου Χερσονήσου.

 

Δ. Παραδοτέα Συμβούλου

 

Δ.1 Απολογιστική Έκθεση Πεπραγμένων: Υποβάλλεται με την ολοκλήρωση του έργου και περιλαμβάνει σωρευτικά στοιχεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Συμβούλου υποστήριξης.

Δ.2 Φάκελος αιτήματος πιστοποίησης δαπανών τελευταίας περιόδου αναφοράς του έργου: Υποβάλλεται με την ολοκλήρωση του έργου και περιέχει όλα τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που υλοποιήθηκε κατά την τελευταία περίοδο αναφοράς του έργου (1-1-2015 έως 30-6-2015).

 

Ε. Προϋπολογισμός:

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στα 12.300,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και η πίστωση προβλέπεται ότι θα προέλθει από χρηματοδότηση του προγράμματος E2STORMED.

 

ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα:

Ο χρόνος υλοποίησης της παρούσας υπηρεσίας ανέρχεται σε δύο (02) μήνες και όχι πέραν του χρόνου λήξεως του προγράμματος E2stormed, ήτοι  30/6/2015.

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 06/05/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στην έδρα του Δήμου Χερσονήσου στις Γούρνες.

 

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση. Πληροφορίες δίνονται και τηλεφωνικά 2813 404 661, 2813 404 635 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1.    Η οικονομική προσφορά .

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και  το επάγγελμά τους.

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/85 στην οποία θα δηλώνουν ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Έκθεσης.

 

 

 

                                                                    Γούρνες  21/04/2015

 

 Ο Αντιδήμαρχος

        Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου

 

 

 

      Πλευράκης Εμμανουήλ

copyright © Δήμος Χερσονήσου