main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ΔΕ  Διοικητικοί για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και παροδικών αναγκών του Δήμου

copyright © Δήμος Χερσονήσου