main img main img main img main img main img main img main img main img

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου Γουρνών σχολικού έτους 2013 - 2014»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμαρχος  του Δήμου Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου

 

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι     ότι,

 

Εκτίθεται σε Διεθνή Ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργ. Απόφαση 11389/23-3-1993), η «σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου Γουρνών σχολικού έτους 2013 - 2014».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στα 396.060,00 € μαζί με το ΦΠΑ 23%, και θα καλυφθεί από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 13η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11.00 (έναρξη) μέχρι 11.30 (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Χερσονήσου, στις Γούρνες (πρώην Αμερικανική βάση), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ.

Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στην υπηρεσία του Δήμου με ευθύνη του προσφέροντος από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό :

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό προμήθεια ειδών, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγγεγραμμένοι. Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το εμπορικό επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες – μέλη της ΕΕ από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια του άρθρου 7 παρ. 1 του ΈΚΠΟΤΑ ήτοι :

  • Φυσικά και νομικά πρόσωπα
  • Συνεταιρισμοί
  • Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι διαθέτουν άδεια λειτουργίας βιοτεχνίας παρασκευής και διανομής ετοίμου φαγητού.

 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης και είναι 19.803,00 € και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ, ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακηρύξεως (όροι διαγωνισμού) από την ιστοσελίδα του Δήμου, μετά από την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού. Πληροφορίες αρμόδιος υπάλληλος Κουρμουλάκης Δημήτριος.

copyright © Δήμος Χερσονήσου