main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος - Τετάρτη 15/10/2014

Ο Δήμος Χερσονήσου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 8/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμό 180/2014 απόφαση του ΔΣ και έχει ψηφιστεί πίστωση σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 187/2014 απόφαση της ΟΕ .

Η μερομηνία παράδοσης Τετάρτη 15/10/2014 (εκ παραδρομής στη συνημμένη πρόσκληση αναφέρεται 10/10/2014).

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου