main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών καθαριότητας σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών καθαριότητας σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Χερσονήσου,

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Χερσονήσου

Γούρνες

Δήμου Χερσονήσου

(Ν. Ηρακλείου)

ΔΕ29 Οδηγών Απορριμματοφόρων

[Γ΄ (C) Κατηγορίας – με κάρτα

ψηφιακού ταχογράφου]

8 μήνες

3

102

Δήμος Χερσονήσου

Γούρνες

Δήμου Χερσονήσου

(Ν. Ηρακλείου)

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

(Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

8 μήνες

12

 

 

 H προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την 06.06.2019 (ημέρα Πέμπτη) και λήγει την 18.06.2019 (ημέρα Τρίτη).

 

 

-

copyright © Δήμος Χερσονήσου