main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσληψη για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

Ο Δήμος Χερσονήσου


ανακοινώνει  - με την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 και με αριθ. πρωτ. 2264/07.02.2017 Ανακοίνωση, την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων, ειδικοτήτων,  ενός/μίας (1) ΠΕ Ψυχολόγων και ενός/μίας (1)  ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη»

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, από 02.03.2017 (ημέρα Πέμπτη)  μέχρι και 13.03.2017,  (ημέρα Δευτέρα), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χερσονήσου, Γούρνες Χερσονήσου (Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών), Τ.Κ. 70014, Λιμ. Χερσονήσου, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Σπανάκη Έλμας και κας Σαρρή Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 2813404663 και 2813404628, αντίστοιχα)


Σημειώνεται ότι το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:
2813404663 και 2813404628

     

     

    copyright © Δήμος Χερσονήσου