main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Δήμος Χερσονήσου,

Γούρνες Ν. Ηρακλείου (Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών)

Τ.Κ. 70014, Λιμ. Χερσονήσου

 

απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Σπανάκη Έλμας και κας Σαρρή Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 2813404663 και 2813404628 αντίστοιχα).

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την 30/07/2018 (ημέρα Δευτέρα) και λήγει την 08/08/2018 (ημέρα Τετάρτη).

copyright © Δήμος Χερσονήσου