main img main img main img main img main img main img main img main img

Πίνακες Αποτελεσμάτων για την ΣΟΧ 2/2017 για την στελέχωση του «Κέντρου Κοινότητας» ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Ο Δήμος Χερσονήσου παραθέτει ανά ειδικότητα τους πίνακες κατάταξης των υποψήφιων που συμμετείχαν στην ΣΟΧ 2/2017 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου»

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

 

Οι  σχετικοί πίνακες αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στις Γούρνες, την 29η Μαρτίου, οπότε η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει την επομένη της ανάρτησης των πινάκων, δηλ. την 30η Μαρτίου 2017.

 

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ, (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) - είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου