main img main img main img main img main img main img main img main img

Αποτελέσματα προκήρυξης για την κάλυψη θέσεων δύο (2) ΥΕ Γενικών Καθηκόντων για εργασίες συντήρησης σε Παιδικούς Σταθμούς και Κ.Α.Π.Η. διάρκειας δύο μηνών για την κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών

copyright © Δήμος Χερσονήσου