Ενημέρωση για απόσυρση και καταστροφή ακατάλληλων γεωργικών φαρμάκων

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία Enνirochem Ελλάς ΑΕ.  ενημέρωσε με ηλεκτρονικό μήνυμα την υπηρεσία μας ότι προγραμματίζει τη συλλογή  επικίνδυνων  αποβλήτων (π.χ. ληγμένων γεωργικών φαρμάκων, γεωργικών φαρμάκων των οποίων η άδεια κυκλοφορίας τους ανακλήθηκε) από την Κρήτη

στα  μέσα του  μηνός Ιουλίου.  Οι ενδιαφερόμενοι, με δική τους μέριμνα,  πρέπει να επικοινωνήσουν

 

(Δ/νση:  Ακτή  Μουτσοπούλου  58,   185  36  ΠΕΙΡΑΙΑΣ,  τηλ.:  2104280701-2,  2104510880  και  fax:

 

2104518264, 2104283998   email: enνirochem@tee.gr) έγκαιρα με την παραπάνω εταιρία ώστε να ενημερωθούν  για  την  ακριβή   ημερομηνία   και  την  τιμή   με  την  οποία  μπορούν  να  αποσύρουν ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα που έχουν στην κατοχή τους.

Επισημαίνεται ότι η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο διατηρεί κατάλογο με τις αδειοδοτημένες εταιρείες στη συλλογή και μεταφορά Ι επεξεργασία επικινδύνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και των επικινδύνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ).

Υπενθυμίζεται   ότι  όλες  οι  δαπάνες   -  μεταφοράς   και  παράδοσης   σε  εγκεκριμένη  εταιρία, απόσυρσης  και  καταστροφής  - βαρύνουν  τον  κάτοχο των  ακατάλληλων  φυτοφαρμάκων (κατάστημα εμπορίας, εταιρία ή παραγωγό).

Τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ. 159/2013 (Α' 251) τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών

 

φαρμάκων εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση να διατηρούν, έως την απόσυρσή τους, τυχόν ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα (ληγμένα, ακατάλληλες συσκευασίες και ανακληθέντα φυτοφάρμακα) συγκεντρωμένα σε ειδικό χώρο, διακριτό από τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα και να φέρουν κατάλληλη σήμανση. Για τα ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα θα πρέπει να υπάρχει ενημερωμένος αναλυτικός κατάλογος (με την εμπορική ονομασία τους, το μέγεθος και τον αριθμό των συσκευασιών τους), άμεσα διαθέσιμος για ενδεχόμενο έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε κάθε συσκευασία πρέπει να αναγράφεται με ευκρινή τρόπο η φράση <<ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ>>.

 

Υπενθυμίζεται  ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4036/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «Όποιος εισάγει, χρησιμοποιεί για επαγγελματική χρήση, διακινεί, διαθέτει καθ' οιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, μεταφέρει φυτοπροστατευτικά  προϊόντα πέραν της ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται ή προκύπτει από τη συσκευασία ή την ετικέτα, τιμωρείται  με  πρόστιμο  από εκατόν πενήντα (150) έως δέκα χιλιάδες  (10.000) ευρώ.  Τα ακατάλληλα  φυτοπροστατευτικά  προϊόντα του προηγούμενου εδαφίου δεσμεύονται και καταστρέφονται,  με δαπάνη που βαρύνει αποκλειστικά τον υπεύθυνο για την παράβαση». Παράλληλα,  σύμφωνα με το άρθρο 1Ο  του ίδιου νόμου «Όποιος εισάγει, χρησιμοποιεί για επαγγελματική χρήση  διακινεί,  διαθέτει  καθ'  οιονδήποτε  τρόπο,  έστω  και  δωρεάν,  ανταλλάσσει,  μεταφέρει φυτοπροστατευτικά  προϊόντα μετά την ημερομηνία λήξης που προκύπτει από τη συσκευασία ή την ετικέτα, τιμωρείται με φυλάκιση από τρεις (3) μήνες έως ένα (1) έτος».

Παρακαλούνται   τόσο   τα   καταστήματα   εμπορίας   γεωργικών   φαρμάκων   όσο   και   οι  Δήμοι   να

 

ενημερώσουν με κάθε δυνατό τρόπο (ανάρτηση του παρόντος, προφορική ενημέρωση κ.α.) τους παραγωγούς για τη διαδικασία  απόσυρσης  και καταστροφής  των ακατάλληλων  γεωργικών φαρμάκων που ενδέχεται να διαθέτουν.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία μας.