Ρύθμιση οφειλών

 

Με το άρθρο 110 του Ν.4611/2019  δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου δηλ. έως τις 17/07/2019. Στη παρούσα ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών με  απαλλαγή, των κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και των προστίμων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής :


Αριθμός Δόσεων με ποσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων-τόκων:
Εφάπαξ καταβολή → απαλλαγή 100%
2 έως 24 δόσεις → απαλλαγή 80%
25 έως 48 δόσεις → απαλλαγή 70%
49 έως 72 δόσεις → απαλλαγή 60%
73 έως 100 δόσεις → απαλλαγή 50%

 

Ο Δήμος Χερσονήσου καλεί τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να εντάξουν στη ρύθμιση οφειλές παλαιότερων χρόνων, που δεν έχουν βεβαιωθεί ακόμη και να ωφεληθούν από τις διατάξεις της ρύθμισης, να προσέλθουν στο δημαρχείο στην πρώην Αμερικάνικη βάση Γουρνών, έως τις 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 και να υποβάλλουν δηλώσεις καταβολής τελών για τα διαστήματα που οφείλουν, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κλπ. Με αυτό τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η άμεση βεβαίωσή τους και κατ΄ επέκταση η υπαγωγή τους στη ρύθμιση.

 

Ειδικότερα, για τη βεβαίωση τελών διαμονής παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών, ο αιτών υποβάλλει μαζί με την αίτηση βεβαίωσης τα εξής, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:

      1. Δήλωση Τελών ανά τρίμηνο/μήνα (όπως υποβάλλεται η δήλωση Φ.Π.Α.)
      2. Δηλώσεις Φ.Π.Α.
      3. Ισοζύγια (Ομάδα 7)
      4. Βιβλία Εσόδων
      5. Εικόνα TAXISnet
      6. Λοιπά δικαιολογητικά ειδικών περιπτώσεων (π.χ. Χονδρική πώληση, μίσθωση, υποκαταστήματα κ.λπ.)

 

 

Πληροφορίες για αβεβαίωτες οφειλές : Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας, τηλ: 2813404620.

 

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση των ήδη βεβαιωμένων οφειλών ή αυτών που θα βεβαιωθούν, θα υποβάλλεται στα Ταμεία του Δήμου Χερσονήσου το αργότερο μέχρι και 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (τελική ημερομηνία).


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια ταμιακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου στα τηλέφωνα: 2813404625, 2813404626, 2897340029