Ανακοίνωση για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφελών

Με το άρθρο 52 του Ν.4483/2017 δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου δηλ. έως τις 30/09/2017. Στη παρούσα ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών με  απαλλαγή, των κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και των προστίμων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής :


Αριθμός Δόσεων με αντίστοιχο ποσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων-τόκων:
Εφάπαξ καταβολή → απαλλαγή 100%
2 έως 24 δόσεις → απαλλαγή 80%
25 έως 48 δόσεις → απαλλαγή 70%
49 έως 72 δόσεις → απαλλαγή 60%
73 έως 100 δόσεις → απαλλαγή 50%


Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι και μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι ευρώ(20 €). Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του ανωτέρω νόμου πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα υποβάλλεται στα Ταμεία του Δήμου Χερσονήσου μέχρι και 30/11/2017 (καταληκτική ημερομηνία).


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου στα τηλέφωνα: 2813404625, 2813404626