Γνωστοποίηση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφετέριες κλπ)-Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών-Κ.Π.Υ.Υ.Ε (δεν εμπίπτουν τα κέντρα διασκέδασης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Τηλέφωνο: 2897340026 – Φαξ: 2897022977

e-mail: dimos@hersonisos.gr

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (δεν εμπίπτουν τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών αμιγώς ίντερνετ, παιδότοποι, κέντρα διασκέδασης)

 

 

Α. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση (άρθρο 28 παρ.2 Ν.4442/16). Για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) υποβάλλει στο Δήμο:

 

  1. Αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία. (παρ.1 άρθρο 2 KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β') (η αίτηση χορηγείται από την Υπηρεσία μας). Στην ανωτέρω αίτηση δηλώνεται το είδος του καταστήματος, ήτοι η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, υποκατηγορία, αν υπάρχει, και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Επιπρόσθετα αναγράφεται και ο κωδικός ΚΑΔ (τετραψήφια ή οκταψήφια κατηγορία) σύμφωνα με το παράρτημα του ν. 4442/2016 και του παραρτήματος Β της KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β'). Στην αίτηση περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή - οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο)
  2. Διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. (παρ.2 άρθρο 2 KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β').
  3. Βεβαίωση Χρήσεων Γης από την Δ/νση Πολεοδομίας Ηρακλείου (σύμφωνα με το με  αρ.πρωτ.62386,63976,63980,63985/07-06-2017 έγγραφο της ανωτέρω Υπηρεσίας, «Η Υπηρεσία χορηγεί τις βεβαιώσεις χρήσεων γης μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων συνοδευόμενη τουλάχιστον από α) απόσπασμα ΓΠΣ, ΣΧΟΑΠ, σχεδίου πόλης ή οικισμού ……β) Τεχνική Έκθεση από αρμόδιο μηχανικό.» .
  4. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, με την αίτηση συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Ελλείψει κανονισμού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας.
  5. Στην περίπτωση που η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου ή το ίδιο το ακίνητο υπάγεται στις διατάξεις του ν.3028/2002, το αίτημα διαβιβάζεται από την Υπηρεσία μας στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία βεβαιώνει εάν επιτρέπεται ή όχι η συγκεκριμένη χρήση ή εάν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του ΥΠΠΟΑ κατά το άρτο 10 του ν.4442/2016.

 

Εφόσον δε συντρέχουν άλλοι περιορισμοί που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία (περί αιγιαλού, δασικών εκτάσεων κλπ) ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου για τη συγκεκριμένη χρήση, η βεβαίωση χορηγείται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπηρεσία του Δήμου και ισχύει για πέντε μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί η γνωστοποίηση. (παρ.5 άρθρο 2 KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β') (άρθρο 28 παρ.2 Ν.4442/16

 

 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (μετά τη χορήγηση Βεβαίωσης Εγκατάστασης)

      Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) (του άρθρου 14  του ν.4442/2016).

Ο φορέας που επιθυµεί να υποβάλει γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητάς του, εγγράφεται στο σύστηµα µέσω των κωδικών που χρησιμοποιεί για την εισαγωγή στο σύστηµα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisNet). Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr. (Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης Φ15/οικ.62588/754/02.06.2017). Η γνωστοποίηση που υποβάλλεται στο σύστηµα φέρει µοναδικό αριθµό που παράγεται από το σύστηµα. Το αρχείο µε τον µοναδικό αριθµό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολήςτης γνωστοποίησης. (Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης Φ15/οικ.62588/754/02.06.2017).

 

1. Προϋπόθεση για την υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας, είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο,με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. (άρθρο 285 Ν.3463/06) (παρ.8 άρθρο 3 KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β'). Η αναζήτηση της Δημοτικής Ενημερότητας, διενεργείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.

 

2. Πριν την υποβολή γνωστοποίησης, καταβάλλεται άπαξ το παράβολο, όπως αυτό έχει καθορισθεί για την άδεια λειτουργίας με τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 11 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114). (άρθρο 35 παρ.1 Ν.4442/16) (παρ.8 άρθρο 3 KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β'). Σύμφωνα με την ΚΥΑ 61167/2007: Υπεραγορές τροφίμων (super market) μέχρι 1000 τ.μ. , 180 €, πάνω από 1.000 τ.μ. – 5000 τ.μ. , 250 € και με εμβαδόν πάνω 5.000 τ.μ. 375 €, Λοιπά καταστήματα που βρίσκονται εντός των ορίων της Δ.Κ. Λιμ. Χερσονήσου, Κάτω Γούβών και Μαλίων 185 € και στις υπόλοιπες περιοχές 75 €.

 

Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να ξεκινήσει νομίμως τη λειτουργία του εάν δεν έχει πληρώσει το σχετικό παράβολο, έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 και δεν διαθέτει τη βεβαίωση του άρθρου 2. Σε περίπτωση έλλειψης αυτών εφαρμόζονται οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 14. (παρ.8 άρθρο 3 KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β').

 

Γνωστοποιήσεις που υποβάλλονται και βρίσκονται στη βάση δεδοµένων του συστήµατος διαβιβάζονται από την παραλαµβάνουσα αρχή προς τις λοιπές αρµόδιες αρχές εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, προκειµένου οι τελευταίες να ενηµερώνονται περί της έναρξης λειτουργίας µιας εγκατάστασης και να προγραµµατίζουν τους κατά νόµο προβλεπόµενους ελέγχους. (παρ.9 άρθρο 3 KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β')

 

Εάν μεταβληθεί στοιχείο της δραστηριότητας με βάση το οποίο χορηγήθηκε η άδεια, ο φορέας του καταστήματος υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τη διάταξη του άρθρου 28 και εφεξής η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4442/16. (άρθρο 38 παρ.1 Ν.4442/16)

 

Για περαιτέρω  πληροφορίες: Οδηγός έναρξης λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων με τη διαδικασία της γνωστοποίησης. (Άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων του Ν. 4442/2016)
Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης Ιούνιος 2017

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 4 της ΚΥΑ)

 

α) Απλό αντίγραφο του σώματος της γνωστοποίησης.

β) Σχεδιάγραμμα του καταστήματος σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου, στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος με τα αντίστοιχα τ.μ. των επιμέρους χώρων, περιλαμβανομένων και αυτών π ου προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. χώροι υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α.), με βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το κατάστημα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τον Οικοδομικό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων, καθώς και περιγραφή αναλυτικά των νομιμοποιητικών στοιχείων του καταστήματος (π.χ. άδεια δόμησης, τυχόν αναθεωρήσεις αυτής, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, προϋφιστάμενο κτίριο του 1955 κ.λπ). Η κάτοψη θα συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κλπ.).

γ) Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου − εξόδου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση(άρθρα 32 παρ. 1 και 39 του Β.Δ. 465/1970, όπως ισχύουν, αντίστοιχα), εφόσον απαιτείται.

δ) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας,  εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 και το παράρτημα  Γ της παρούσας.  Η διαδικασία  χορήγησης  του πιστοποιητικού  (ενεργητικής)  πυροπροστασίας  καθορίζεται στην 13/2013 Πυροσβεστική  Διάταξη (Β΄ 1586), όπως κάθε φορά ισχύει. Σε περίπτωση  μη απαίτησης  πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας  που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία θα αποτυπώνονται  στα Σχέδια Κάτοψης ως ανωτέρω υπό στοιχείο β) ή σε ξεχωριστό σχέδιο κάτοψης που θα τηρείται στο φάκελο  του καταστήματος  στην  έδρα  αυτού,  στον  οποίο  θα τηρείται  και το βιβλίο  ελέγχου  συντήρησης  και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας,  όπως καθορίζεται στα άρθρα 4 και 9 της παρούσας

ε) Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ της ΚΥΑ του υγειονομικώς υπευθύνου του καταστήματος  με  την  οποία  αποδέχεται  τον  διορισμό  του  (στην  περίπτωση  που  ο  γνωστοποιών  είναι  διαφορετικό πρόσωπο από τον  υπεύθυνο του καταστήματος).

στ) Το προβλεπόμενο  παράβολο  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. οικ. 61167/17 -12-2007 (ΦΕΚ 243/Β/2007)  ή φωτοαντίγραφο  του αποδεικτικού  κατάθεσης  σε τραπεζικό  λογαριασμό  που υποδεικνύεται  από το ηλεκτρονικό  ΕΚΕ (ERMIS-EUGO)  όπως αυτό δηλώνεται στην ανωτέρω γνωστοποίηση.

ζ) Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον υπάρχει.

η) Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον υπάρχει, καθώς και τεχνική έκθεση μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας εφόσον η χρήση μουσικής γίνεται σε υπαίθριο χώρο.

θ) Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ και το ΦΕΚ κήρυξης μνημείου, εφόσον απαιτείται.

 ι) Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει.

Εφόσον το κατάστημα είναι επιχείρηση τροφίμων ή ποτών κατά την έννοια της Υγειονομικής  Νομοθεσίας  θα πρέπει να πληροί  επιπροσθέτως  τους όρους της εκάστοτε  Υγειονομικής  Διάταξης  και να τηρεί τα προβλεπόμενα  αρχεία  τα οποία θα επιδεικνύονται  κατά τον υγειονομικό έλεγχο της επιχείρησης (διαγράμματα ροής, καθώς και η περιγραφική έκθεση και η ανάπτυξη του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων).

Εφόσον  το  κατάστημα  είναι  κατάστημα  παροχής  υπηρεσιών  υγειονομικού   ενδιαφέροντος   (π.χ.  κομμωτήριο   – κουρείο  και  περιποίησης   χεριών  –  ποδιών,  κλπ)  θα  πρέπει  να  πληροί  επιπροσθέτως   τους  όρους  της  εκάστοτε Υγειονομικής  Διάταξης  και  να  τηρεί  τα  προβλεπόμενα   αρχεία  με  τα  στοιχεία  του  προσωπικού,  τα πιστοποιητικά  υγείας  τους και τις βεβαιώσεις  συνδρομής  νόμιμων  προϋποθέσεων  για την άσκηση  του επαγγέλματος τους τα οποία θα επιδεικνύονται  κατά τον υγειονομικό έλεγχο της επιχείρησης.

 

 

Συνημμένη η παραπάνω ανακοίνωση σε αρχείο pdf