Άδειες λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Τηλ.: 2897340026

 

Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Ν Α        Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ και ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία να αναγράφονται πλήρη στοιχεία του αιτούντα και της κολυμβητικής δεξαμενής.
 2. Εάν πρόκειται για εταιρεία η αίτηση θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπό της και επιπλέον:

Α)Τα κωδικοποιημένα καταστατικά της εταιρείας σε ΦΕΚ για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή τα θεωρημένα από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. και Ε.Ε (από τη σύσταση μέχρι και σήμερα).

Β)Πιστοποιητικό μεταβολών από Δ/νση Εμπορίου για ΑΕ – ΕΠΕ ή από Πρωτοδικείο για εταιρείες Ο.Ε. – Ε.Ε.

Γ)Υπεύθυνη δήλωση ορισμού του υπευθύνου λειτουργίας από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα (με θεωρημένο γνήσιο της υπογραφής του) καθώς και ακριβές αντίγραφο του βιβλιάριου υγείας του ή πιστοποιητικού υγείας. Στις εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ο ορισμός γίνεται με πράξη του Δ.Σ.

 1. Θεωρημένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου εάν πρόκειται για αλλοδαπό.
 2. Θεωρημένο αντίγραφο άδειας παραμονής αλλοδαπού υπηκόου χώρας μέλους της Ε.Ε. και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε.
 3. Θεωρημένο, από τη Δ/νση της αρμόδιας Πολεοδομίας, αντίγραφο οικοδομικής άδειας. Συνοδεύεται από σχεδιάγραμμα κάτοψης και διάγραμμα κάλυψης, θεωρημένα από την Δ/νση Πολεοδομίας.
 4. Τρία (3) σχεδιαγράμματα (κάτοψη – τομή) της κολυμβητικής δεξαμενής, σε κλίμακα 1:50, διπλωματούχου μηχανικού, τα οποία θα φέρουν την πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του και στα οποία θα απεικονίζονται όλες οι διαστάσεις της (μέγιστο και ελάχιστο βάθος, εμβαδόν, όγκος, κλπ).
 5. Τεχνική μελέτη λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, διπλωματούχου μηχανολόγου, σε τρία (3) αντίτυπα η οποία θα φέρει την πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του.
 6. Τρία (3) σχεδιαγράμματα διπλωματούχου μηχανολόγου, με την πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του, τα οποία συνοδεύουν την παραπάνω μελέτη της κολυμβητικής δεξαμενής, σε κλίμακα 1:50, στα οποία θα αποτυπώνεται όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός αυτής.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ή του κατασκευαστή μηχανικού, ο οποίος συνέταξε και τη μελέτη για την κολυμβητική δεξαμενή, ότι οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης.

10.  Δημοτική ενημερότητα, αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.

11.  Βεβαίωση Υδροδότησης και Επάρκειας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ, για εξασφάλιση νερού κατάλληλης ποιότητας και ποσότητας τροφοδοσίας της δεξαμενής

12.  Εγκεκριμένη Μελέτη για τη διάθεση υγρών αποβλήτων

 

 

 

Βοηθητικό προσωπικό-επιπλέον δικαιολογητικά

Μικρές κολυμβητικές δεξαμενές : Ένας τουλάχιστον υπεύθυνος λειτουργίας και ένας τουλάχιστον επόπτης ασφαλείας.(Ο ενδιαφερόμενος στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, μπορεί να είναι εάν το επιθυμεί, υπεύθυνος λειτουργίας ή επόπτης ασφαλείας)

Μεσαίες και μεγάλες κολυμβητικές δεξαμενές : Ένας τουλάχιστον υπεύθυνος λειτουργίας και ένας τουλάχιστον επόπτης ασφαλείας ανά 300 λουόμενους.

 

13.  Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται το όνομα του υπευθύνου για τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής και του επόπτη(των) ασφαλείας. Εάν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο οφείλει να ορίζεται ο ίδιος ως υπεύθυνος λειτουργίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες λόγω ασθενείας, αναπηρίας ηλικίας, μεμακρυσμένου τόπου διαμονής κλπ. δε δύναται να εποπτεύει αποτελεσματικώς την λειτουργία της δεξαμενής ή εάν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο.

14.  Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται τη θέση αυτή.

15.  Υπεύθυνη δήλωση του επόπτη(των) ασφαλείας της κολυμβητικής δεξαμενής, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται τη θέση αυτή.

16.  Δίπλωμα ή πιστοποιητικό με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι ο επόπτης(ες) ασφαλείας γνωρίζει μεθόδους διάσωσης κολυμβητών, είναι σε θέση να επέμβει και μπορεί να παράσχει πρώτες βοήθειες.

17.  Θεωρημένα αντίγραφα βιβλιαρίων υγείας ή πιστοποιητικών υγείας, του υπευθύνου λειτουργίας και του επόπτη(των) ασφαλείας της κολυμβητικής δεξαμενής, το οποίο εκδίδεται από τις κατά τόπους υγειονομικές υπηρεσίες.

 

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ: Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει επιπλέον:

 • Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας καθώς και των θεωρημένων κατόψεων που συνοδεύουν την  άδεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, για την οποία αιτείται την ανανέωση.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα στην οποία θα δηλώνεται ότι η κολυμβητική δεξαμενή εξακολουθεί να λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους χορήγησης της προηγούμενης άδεια λειτουργίας και δεν έχει γίνει καμία επέκταση ή μετατροπή. Για νομικά πρόσωπα, την υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

 

 

*Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι εξουσιοδοτήσεις να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από την αστυνομία η οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή.