Άδεια λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων μέχρι 50 cc και ποδηλάτων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:2897340026

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 50 cc

(Ν.2647/98, ΑΔ 1023/2/34α/94)

 

 1.Αίτηση ενδιαφερομένου στην οποία θα αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση της επιχείρησης και ότι πρόκειται για οίκημα μόνιμης κατασκευής που διαθέτει ανάλογη γραφειακή εγκατάσταση(προκειμένου για εταιρία του νομίμως εκπροσώπου της).

     ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Σε περίπτωση εταιρείας:

Α) Αντίγραφα καταστατικών της εταιρείας από την ίδρυσή της ως σήμερα. Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή το θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. και Ε.Ε (από τη σύσταση μέχρι και σήμερα) και πιστοποιητικό μεταβολών από το Πρωτοδικείο.

Β) Δήλωση ορισμού του υπευθύνου για την τήρηση των υποχρεώσεων της εταιρείας από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα (με θεωρημένο γνήσιο της υπογραφής του) καθώς και ακριβές φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς του.

Στις εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ο ορισμός γίνεται με πράξη του Δ.Σ.

Για Ο.Ε και Ε.Ε. τα μέλη με υπεύθυνες δηλώσεις θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής ορίζουν τον εκπρόσωπο.

Θεωρημένο φωτ/φο Αστυνομικής ταυτότητας όλων των μελών της εταιρείας

2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας όταν πρόκεται για Ελληνες πολίτες ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της άρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

Για πολίτες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο και εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός – υπήκοος κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης , φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδεια διαμονής που του επιτρέπει στην άσκηση ανεξάρτησης οικονομικής δραστηριότητας . Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό.

3.Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής για το αν στο κατάστημα συστεγάζεται δραστηριότητα ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων η μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε.

4. Πιστοποιητικό του Γραμματέως Πρωτοδικών από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν ετέθη σε κατάσταση πτώχευσης, απαγόρευσης ή δικαστικής αντίληψης (Ακριβές αντίγραφο ή πρωτότυπο).

5. Οικοδομική άδεια (1 αντίγραφο) με α) θεωρημένη βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης Πολεοδομικών Λειτουργιών από την οποία προκύπτει ότι ο χώρος είναι κυρίας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα., β) σχεδιάγραμμα κάτοψης (2 αντίγραφα), γ) διάγραμμα κάλυψης (1 αντίγραφο), δ) τοπογραφικό διάγραμμα (1 αντίγραφο) όλα θεωρημένα από την αρμόδια Δ/νση Πολεοδομικών Λειτουργιών και τα οποία συνοδεύουν την παραπάνω βεβαίωση.

6. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε δύο (2) αντίτυπα (1:1000), στο οποίο θα σημειώνεται η οικοδομική, η ρυμοτομική γραμμή και η θέση του καταστήματος καθώς και η απόστασή του από Αρχαιολογικούς χώρους, Σχολεία, Φροντιστήρια, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ξενοδοχεία, Βρεφονηπιακούς και παιδικούς Σταθμούς, Γηροκομεία, Κινηματογράφους, Θέατρα, Ωδεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Σιδηροδρομικούς Σταθμούς, Σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων, Αεροδρόμια, Ναούς, ή τα όρια οικοπέδων κατασκηνώσεων, κάμπινγκ και χώρων άθλησης, ως και σε κάθε χώρο που δεν πληροί τους όρους ασφαλείας από πλευρά κυκλοφορίας και τεχνική έκθεση μηχανικού η οποία θα συνοδεύει τα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα και θα αναφέρει τα παραπάνω στοιχεία (με πρωτότυπη σφραγίδα, υπογραφή και ημερομηνία).

7. Σχεδιάγραμμα κάτοψης από διπλωματούχο μηχανικό, σε δύο (2) αντίτυπα (1:50) του κατ/τος και του χώρου στάθμευσης των μοτοποδηλάτων. Σε αυτό θα απεικονίζονται οι εσωτερικοί χώροι του καταστήματος και ο προορισμός του κάθε χώρου (γραφειακές εγκαταστάσεις, ωφέλιμος χώρος, κλπ.) με ακριβείς διαστάσεις και θα δηλώνεται η χρήση τους, οι υπαίθριοι ή οι κοινόχρηστοι χώροι, μόνο έμπροσθεν του καταστήματος. Σε αυτά θα αναγράφονται αναλυτικά τα εμβαδά των παραπάνω χώρων.

8. Παράβολο υπέρ του Δήμου, για καταστήματα που βρίσκονται Λιμ. Χερσονήσου, Κάτω Γούβες και Μάλια 185 € και στις υπόλοιπες 75 €.

9. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

10. Πρόσφατη Δημοτική Ενημερότητα (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας) .

11. Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης θεωρημένο από τη  ΔΟΥ ή αποδεικτικό έγγραφο ότι πρόκειται για ιδιόκτητο ακίνητο. Επίσης, οποιοσδήποτε εξωτερικός χώρος, γύρω από το χώρο γραφειακής εγκατάστασης χρησιμοποιείται για στάθμευση των μοτοποδηλάτων, θα πρέπει να αναφέρεται στο έγγραφο.

12. Δύο (2) φωτογραφίες όλων των μελών της εταιρείας (αν πρόκειται για Ο.Ε.) ή του ιδιοκτήτη σε ατομική επιχείρηση.

13. Ακριβές αντίγραφο άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή δίτροχου μοτοσικλέτας όλων των μελών της εταιρείας (αν πρόκειται για Ο.Ε.)

14. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα κατά την τελευταία 5ετία σε ποινή φυλάκισης πέραν των (3) μηνών για κλοπή, εκβίαση, απάτη, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, χρήση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών, εγκλημάτων κατά των ηθών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και ληστεία.

15. Αν η επιχείρηση στεγαστεί σε πολυκατοικία, υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του διαχειριστή της ή του ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι δεν απαγορεύεται η χρήση του καταστήματος για αυτό το σκοπό.

16. Σε περίπτωση που η επιχείρηση συστεγάζεται με επιχείρηση εκμίσθωσης αυτοκινήτων και δίτροχων μοτοσικλετών (για τον ίδιο χώρο), που λειτουργεί νόμιμα με σχετική άδεια του ΕΟΤ, πρέπει να προσκομισθούν επιπλέον:

α) Θεωρημένο φωτ/φο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος (Ειδικό Σήμα Λειτουργίας)

β) Έγκριση του ΕΟΤ, ότι επιτρέπει στον αιτούντα να εκμισθώσει στο κατάστημά του και μοτοποδήλατα ή ποδήλατα, όπου θα αναγράφεται και ο μέγιστος αριθμός αυτών (καταργήθηκε)

Σημείωση: Οι επιχειρήσεις που συστεγάζονται απαιτείται να ανήκουν στον ίδιο επιχειρηματία.

 

   Μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, αποστολής εισήγησης στο Δ.Σ. του Δήμου και εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι απαιτούμενοι από τις διατάξεις της 1023/2/34α/1994 (ΦΕΚ 178 τ. Β) όροι και προϋποθέσεις ειδοποιείται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος για την υποβολή των εξής επιπλέον δικαιολογητικών:

1.Κατάσταση με τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα και ποδήλατα , ιδιοκτησίας του, στην οποία θα αναγράφεται, ο αριθμός κυκλοφορίας και λοιπά στοιχεία αναγνωρίσεως αυτών (αριθμός σκελετού, κινητήρα , χρώμα κ.λ.π). Όμοια κατάσταση, θεωρημένη από τον Δήμο, τηρεί και ο ιδιοκτήτης στο κατάστημά του.

2. Θεωρημένα φ/α των αδειών κυκλοφορίας των μοτοποδηλάτων με την αναθεώρηση της ισχύς τους για το τρέχον έτος.

3.Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι διαθέτει στο κατάστημά του αντίστοιχο με τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα αριθμό προστατευτικών κρανών.

4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα έχουν ασφαλιστική κάλυψη και είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό καταλληλότητας ασφαλούς κυκλοφορίας, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών ή βεβαίωση πτυχιούχου τεχνίτη μοτοσικλετών και ποδηλάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1575/85. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά  χορηγούνται μετά από λεπτομερή μηχανικό έλεγχο και κυρίως του συστήματος φωτισμού, πεδήσεως, διευθύνσεως και σιγαστήρων των εξατμίσεών τους.

5. Βεβαίωση έναρξη επαγγέλματος από την αρμόδιο ΔΥΟ

6.Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου στην οποία θα αναφέρεται ότι κανένα νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο (ή συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι 1ου βαθμού), δε διαθέτει πέραν των δύο (02) αδειών εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων και μοτοσυκλετών άνω των 50κ.ε στα όρια της κάθε δημοτικής ενότητας του Δήμου και τριών (03) αδειών εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων και μοτοσυκλετών άνω των 50κ.ε στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου.

7. Βιβλίο (κοινό) 100φυλλο αναφορών με χοντρό εξώφυλλο και με αριθμημένες σελίδες, ριγέ μεγέθους Α4 για θεώρηση από την υπεύθυνη Υπηρεσία του Δήμου μας.

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι εξουσιοδοτήσεις να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από την αστυνομία η οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή.

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της με αρ.488/2012 Κανονιστικής Απόφασης του Δήμου μας:

Απαγορεύεται η λειτουργία καταστημάτων στις παρακάτω οδούς, λόγω αυξημένης κυκλοφοριακής κίνησης, σύμφωνα με το αρ.πρωτ.1016/49/242-β/25-07-2012 έγγραφο του Α.Τ.Χερσονήσου και σε όσες με νεότερη γνωμοδότησή του το αρμόδιο Α.Τ. κρίνει, ως εξής:

  • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΙΩΝ
  1. Στην οδό Ματθ.Ζαχαριάδη, που άρχεται από την Παλαιά Εθνική Οδό (κεντρική εκκλησία Μαλίων, Αγ.Νεκτάριος), μέχρι το τέρμα της οδού (συμβολή με την Οδό Δημοκρατίας)
  2. Στην οδό Δημοκρατίας από την Π.Ε.Ο έως ξενοδοχείο Γραμματικάκη (τμήμα αυτής είναι πλακόστρωτο)
  3. Στο τμήμα της Π.Ε.Ο που διέρχεται από την πόλη των Μαλίων (οδός Ελευθερίου Βενιζέλου)
  4. Στην οδό 25ης Μαρτίου (πρώην Δημαρχείο)
  5. Στο τμήμα της οδού Γραμματικάκη (όριο με Δ.Κ.Σταλίδας μέχρι τη συμβολή της στην οδό Δημοκρατίας). Στην οδό Εμμ.Τσαγκαράκη (από την οδό Δημοκρατίας μέχρι το ξενοδοχείο “Malia Park”
  • ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΑΛΙΔΑΣ Δ.Κ.ΜΟΧΟΥ
  1. Στην οδό Αγ.Ιωάννου (από τη συμβολή των οδών Ελ.Βενιζέλου και Αγ.Ιωάννη) μέχρι τη συμβολή των οδών Αγ.Ιωάννη και Νικ.Καζαντάκη (δυτικά ξενοδοχείου Blue Sea)
  2. Στην οδό Αγ.Ιωάννου (από τη συμβολή των οδών Ελ.Βενιζέλου και Αγ.Ιωάννη μέχρι τα όρια με την Δ.Κ.Μαλίων)