Μεταβολή Γνωστοποίησης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφετέριες κλπ)-Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών-Κ.Π.Υ.Υ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Τηλέφωνο: 2897340026 – Φαξ: 2897022977

e-mail: dimos@hersonisos.gr

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (δεν εμπίπτουν τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών αμιγώς ίντερνετ, παιδότοποι, κέντρα διασκέδασης)

 

Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) (του άρθρου 14  του ν.4442/2016). Η γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr. (Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης Φ15/οικ.62588/754/02.06.2017).

 

Η γνωστοποίηση μεταβάλλεται εφόσον επέλθουν αλλαγές στα στοιχεία της αρχικής γνωστοποίησης κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 6 καθώς και κατά το άρθρο 9 του ν. 4442/2016. (παρ.1 άρθρο 5 KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β'). Δηλ. στην περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της δραστηριότητας και στην περίπτωση αλλαγής του φορέα δραστηριότητας. Η μεταβολή πρέπει να έχει υποβληθεί πριν το κατάστημα δραστηριοποιηθεί υπό τα νέα στοιχεία.

 Σε περιπτώσεις αφαίρεσης δραστηριότητας δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια αλλά νέο διάγραμμα ροής και τήρησή του στο αρχείο της επιχείρησης προς ενημέρωση των αρχών ελέγχου. (παρ.1 άρθρο 5 Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β').

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της μεταβολής, στο πεδίο λοιπές παρατηρήσεις αναγράφεται το στοιχείο που μεταβάλλεται. 

 

Δεν επιτρέπεται αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, είτε πρόκειται για φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο, εάν έχει διαπιστωθεί παράβαση της κείμενης νομοθεσίας που επισύρει το διοικητικό μέτρο της διακοπής της λειτουργίας του καταστήματος.

 

Σε περίπτωση αλλαγής φορέα δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός φορέας υποχρεούται σε γνωστοποίηση των στοιχείων του νέου φορέα μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Ο νέος φορέας αποδέχεται τη μεταβολή μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. (άρθρο 9 παρ.1 Ν.4442/16) (παρ.4 άρθρο 5 KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β').

Η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθηθεί είναι η εξής:
α) Ο υφιστάμενος φορέας επιλέγει από τη λίστα με τις γνωστοποιήσεις του «Αλλαγή φορέα δραστηριότητας» της ισχύουσας γνωστοποίησης και συμπληρώνει τα νέα στοιχεία. Είναι κρίσιμο να είναι σωστά το όνομα και ο ΑΦΜ του νέου φορέα, γιατί διαφορετικά η διαδικασία δεν θα είναι δυνατό να ολοκληρωθεί.
β) Ο νέος φορέας, έχοντας εγγραφεί στο σύστημα μέσω των κωδικών taxisNet, επιλέγει μέσα από τη λίστα με τις Γνωστοποιήσεις «Αποδοχή» της εν λόγω γνωστοποίησης. Στη συνέχεια ο νέος φορέας είναι πλέον ο μόνος εξουσιοδοτημένος για περαιτέρω μεταβολές ή ακύρωση της γνωστοποίησης. (Απάντηση Νο. 6 Γ.Γ. Βιομηχανίας-Υπ.Αν.& Οικ.).

 

Στην περίπτωση αλλαγής φορέα δραστηριότητας, καθώς και στην περίπτωση που η μεταβολή συνίσταται στην προσθήκη ή αλλαγή δραστηριότητας, οφείλεται να τηρείται στο φάκελο του καταστήματος επικαιροποιημένη βεβαίωση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 2 της KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β'). (παρ.6 άρθρο 5 KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β')

 Για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) υποβάλλει στο Δήμο:

 

  1. Αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης (παρ.1 άρθρο 2 KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β') (η αίτηση χορηγείται από την Υπηρεσία μας). Στην ανωτέρω αίτηση δηλώνεται το είδος του καταστήματος, ήτοι η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, υποκατηγορία, αν υπάρχει, και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Επιπρόσθετα αναγράφεται και ο κωδικός ΚΑΔ (τετραψήφια ή οκταψήφια κατηγορία) σύμφωνα με το παράρτημα του ν. 4442/2016 και του παραρτήματος Β της KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β'). Στην αίτηση περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή - οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο)
  2. Διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. (παρ.2 άρθρο 2 KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β').
  3. Βεβαίωση Χρήσεων Γης από την Δ/νση Πολεοδομίας Ηρακλείου (σύμφωνα με το με  αρ.πρωτ.62386,63976,63980,63985/07-06-2017 έγγραφο της ανωτέρω Υπηρεσίας, «Η Υπηρεσία χορηγεί τις βεβαιώσεις χρήσεων γης μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων συνοδευόμενη τουλάχιστον από α) απόσπασμα ΓΠΣ, ΣΧΟΑΠ, σχεδίου πόλης ή οικισμού ……β) Τεχνική Έκθεση από αρμόδιο μηχανικό.» .
  4. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, με την αίτηση συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Ελλείψει κανονισμού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας.
  5. Στην περίπτωση που η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου ή το ίδιο το ακίνητο υπάγεται στις διατάξεις του ν.3028/2002, το αίτημα διαβιβάζεται από την Υπηρεσία μας στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία βεβαιώνει εάν επιτρέπεται ή όχι η συγκεκριμένη χρήση ή εάν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του ΥΠΠΟΑ κατά το άρτο 10 του ν.4442/2016.

 

Εφόσον δε συντρέχουν άλλοι περιορισμοί που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία (περί αιγιαλού, δασικών εκτάσεων κλπ) ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου για τη συγκεκριμένη χρήση, η βεβαίωση χορηγείται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπηρεσία του Δήμου). 

 

Δραστηριότητες που έχουν αδειοδοτηθεί με προηγούμενο καθεστώς (άδεια λειτουργίας)
Για τη μεταβολή στοιχείων σχετικά με την ασκούμενη δραστηριότητα, η οποία έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με διαδικασίες προηγούμενου καθεστώτος και υπάρχει ισχύουσα άδεια λειτουργίας, επιλέγεται νέα γνωστοποίηση, η οποία συμπληρώνεται κανονικά με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της ισχύουσας άδειας στο γενικό πεδίο που υπάρχει στο τέλος της φόρμας γνωστοποίησης με τον τίτλο: "Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε". Στη συνέχεια, επιλέγεται μεταβολή της πρώτης γνωστοποίησης, με συμπλήρωση των στοιχείων, στα οποία αφορά η μεταβολή.

 

Προσθήκη τραπεζοκαθισμάτων-παρακείμενου χώρου-τακτοποιήσεις με το Ν.4178/13

Στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης που ήδη λειτουργούν, όπου γίνεται προσθήκη εξωτερικού παρακείμενου χώρου για την εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών γίνεται μεταβολή της γνωστοποίησης. Παρακείμενος υπαίθριος χώρος νοείται ο χώρος εξυπηρέτησης καθήμενων πελατών που βρίσκεται είτε σε επαφή με την επιχείρηση, είτε παραπλεύρως, είτε απέναντι αυτής. (παρ.1 άρθρο 5 Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β').

Στην περίπτωση προσθήκης παρακείμενου χώρου υποβάλλεται αίτηση για έκδοση νέας βεβαίωσης που αφορά το ακίνητο στην συνολική του έκταση (μετά την προσθήκη) και δηλώνεται ως μεταβολή γνωστοποίησης με καταχώρηση στο σχετικό Παράρτημα του αριθμού πρωτοκόλλου της νέας βεβαίωσης. Ανάλογη είναι και η περίπτωση υπαγωγής χώρων στον ν. 4178/2013 (τακτοποιήσεις). Η προσθήκη χώρων, χωρίς μεταβολή της γνωστοποίησης θεωρείται επέκταση της επιχείρησης είτε αυτοί είναι υπαίθριοι, είτε στεγασμένοι. (παρ.1 άρθρο 5 Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β')

 

Σε περίπτωση θανάτου του φορέα ως φυσικού προσώπου ο νόμιμος κληρονόμος του οφείλει να μεταβάλει τα στοιχεία της γνωστοποίησης εντός 4 μηνών από τότε που περιήλθε σε γνώση του η επαγωγή, δηλώνοντας κατά τη μεταβολή της γνωστοποίησης τον αριθμό απόφασης του οικείου Πρωτοδικείου με το οποίο δημοσιεύτηκε η διαθήκη, καθώς και του πιστοποιητικού του ίδιου δικαστηρίου περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης. Σε περίπτωση κατά την οποία η διαθήκη είναι ιδιόγραφη, απαιτείται από το ανωτέρω δικαστήριο η κήρυξή της ως «κυρίας».

Αν δεν υπάρχει διαθήκη, ο νέος φορέας οφείλει να δηλώσει τον αριθμό κληρονομητηρίου (άρθρα 1956 επ. Αστικού Κώδικα). Μέχρι την έκδοση του κληρονομητηρίου είναι δυνατή η δήλωση μεταβολής της γνωστοποίησης στο όνομα του ενδιαφερομένου, υπό την προϋπόθεση δήλωσης (ή ηλεκτρονικής αποστολής) στον οικείο δήμο του πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών και υπευθύνων δηλώσεων αυτών περί της συνέχισης της δραστηριότητας από το συγκεκριμένο πρόσωπο.

 

Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας του καταστήματος ή σε περίπτωση παύσης κάποιας από τις δραστηριότητες που δηλώθηκαν στη γνωστοποίηση, ο ενδιαφερόμενος προβαίνει επίσης, είτε σε δήλωση της παύσης της λειτουργίας είτε σε μεταβολή της γνωστοποίησης αντίστοιχα. (παρ.10 άρθρο 5 KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β').

 

 

Στην περίπτωση που η μεταβολή αφορά μόνο στα στοιχεία του φορέα, τυχόν εγκρίσεις και πιστοποιητικά εξακολουθούν να ισχύουν για το κατάστημα και υπό το νέο φορέα μέχρι τη λήξη τους. (παρ.5 άρθρο 5 KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β').

 

 

1. Προϋπόθεση για την υποβολή μεταβολής γνωστοποίησης λειτουργίας, είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου (στην περίπτωση νέου φορέα δραστηριότητας), βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο,με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. (άρθρο 285 Ν.3463/06) (παρ.8 άρθρο 3 KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β'). Η αναζήτηση της Δημοτικής Ενημερότητας, διενεργείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.

 

2. Παράβολο απαιτείται, μόνο όταν η μεταβολή αφορά  προσθήκη ή αλλαγή δραστηριότητας. (παρ.12 άρθρο 5 KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β'). Πριν την υποβολή της μεταβολής γνωστοποίησης, καταβάλλεται άπαξ το παράβολο, όπως αυτό έχει καθορισθεί για την άδεια λειτουργίας με τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 11 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114). (άρθρο 35 παρ.1 Ν.4442/16) (παρ.8 άρθρο 3 KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β'). Σύμφωνα με την ΚΥΑ 61167/2007: Υπεραγορές τροφίμων (super market) μέχρι 1000 τ.μ. 180 €, πάνω από 1.000 τ.μ. – 5000 τ.μ. , 250 € και με εμβαδόν πάνω 5.000 τ.μ. 375 €, Λοιπά καταστήματα που βρίσκονται εντός των ορίων της Δ.Κ. Λιμ. Χερσονήσου, Κάτω Γούβών και Μαλίων 185 € και στις υπόλοιπες περιοχές 75 €.

 

Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να ξεκινήσει νομίμως τη λειτουργία του εάν δεν έχει πληρώσει το σχετικό παράβολο εφόσον απαιτείται, έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 και δεν διαθέτει τη βεβαίωση του άρθρου 2. Σε περίπτωση έλλειψης αυτών εφαρμόζονται οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 14. (παρ.8 άρθρο 3 KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β').

 

 

Για περαιτέρω  πληροφορίες: Οδηγός έναρξης λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων με τη διαδικασία της γνωστοποίησης. (Άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων του Ν. 4442/2016)
Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης Ιούνιος 2017

 

Ο νέος φορέας τηρεί στο φάκελο του καταστήματος αντίγραφο τόσο της μεταβολής της γνωστοποίησης, των γνωστοποιήσεων που έχουν προηγηθεί της μεταβολής, καθώς και όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 4 της KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β'). (παρ.6 άρθρο 5 KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β')

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 4 της ΚΥΑ). (Παραλαβή από τον παλαιό φορέα δραστηριότητας)

 

α) Απλό αντίγραφο του σώματος της γνωστοποίησης (νέα και μεταβολές).

β) Σχεδιάγραμμα του καταστήματος σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου, στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος με τα αντίστοιχα τ.μ. των επιμέρους χώρων, περιλαμβανομένων και αυτών π ου προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. χώροι υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α.), με βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το κατάστημα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τον Οικοδομικό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων, καθώς και περιγραφή αναλυτικά των νομιμοποιητικών στοιχείων του καταστήματος (π.χ. άδεια δόμησης, τυχόν αναθεωρήσεις αυτής, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, προϋφιστάμενο κτίριο του 1955 κ.λπ). Η κάτοψη θα συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κλπ.).

γ) Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου − εξόδου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση

(άρθρα 32 παρ. 1 και 39 του Β.Δ. 465/1970, όπως ισχύουν, αντίστοιχα), εφόσον απαιτείται.

δ) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας,  εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 και το παράρτημα  Γ της παρούσας.  Η διαδικασία  χορήγησης  του πιστοποιητικού  (ενεργητικής)  πυροπροστασίας  καθορίζεται στην 13/2013 Πυροσβεστική  Διάταξη (Β΄ 1586), όπως κάθε φορά ισχύει. Σε περίπτωση  μη απαίτησης  πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας  που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία θα αποτυπώνονται  στα Σχέδια Κάτοψης ως ανωτέρω υπό στοιχείο β) ή σε ξεχωριστό σχέδιο κάτοψης που θα τηρείται στο φάκελο  του καταστήματος  στην  έδρα  αυτού,  στον  οποίο  θα τηρείται  και το βιβλίο  ελέγχου  συντήρησης  και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας,  όπως καθορίζεται στα άρθρα 4 και 9 της παρούσας

ε) Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ της ΚΥΑ του υγειονομικώς υπευθύνου του καταστήματος  με  την  οποία  αποδέχεται  τον  διορισμό  του  (στην  περίπτωση  που  ο  γνωστοποιών  είναι  διαφορετικό πρόσωπο από τον  υπεύθυνο του καταστήματος).

στ) Το προβλεπόμενο  παράβολο  εφόσον απαιτείται.

ζ) Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον υπάρχει.

η) Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον υπάρχει, καθώς και τεχνική έκθεση μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας εφόσον η χρήση μουσικής γίνεται σε υπαίθριο χώρο.

θ) Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ και το ΦΕΚ κήρυξης μνημείου, εφόσον απαιτείται.

 ι) Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει.

Εφόσον το κατάστημα είναι επιχείρηση τροφίμων ή ποτών κατά την έννοια της Υγειονομικής  Νομοθεσίας  θα πρέπει να πληροί  επιπροσθέτως  τους όρους της εκάστοτε  Υγειονομικής  Διάταξης  και να τηρεί τα προβλεπόμενα  αρχεία  τα οποία θα επιδεικνύονται  κατά τον υγειονομικό έλεγχο της επιχείρησης (διαγράμματα ροής, καθώς και η περιγραφική έκθεση και η ανάπτυξη του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων).

Εφόσον  το  κατάστημα  είναι  κατάστημα  παροχής  υπηρεσιών  υγειονομικού   ενδιαφέροντος   (π.χ.  κομμωτήριο   – κουρείο  και  περιποίησης   χεριών  –  ποδιών,  κλπ)  θα  πρέπει  να  πληροί  επιπροσθέτως   τους  όρους  της  εκάστοτε Υγειονομικής  Διάταξης  και  να  τηρεί  τα  προβλεπόμενα   αρχεία  με  τα  στοιχεία  του  προσωπικού,  τα πιστοποιητικά  υγείας  τους και τις βεβαιώσεις  συνδρομής  νόμιμων  προϋποθέσεων  για την άσκηση  του επαγγέλματος τους τα οποία θα επιδεικνύονται  κατά τον υγειονομικό έλεγχο της επιχείρησης.

 

 

Συνημμένη η παραπάνω ανακοίνωση σε αρχείο pdf