main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση στην 17η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του ν.4635/2019 και την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A  άρθρο 10 παρ. 1), σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 6η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 σε δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών στην έδρα του Δήμου (αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενημέρωση των μελών Δημοτικού Συμβουλίου, για τρέχοντα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος από τον κ. Δήμαρχο. 

ΘΕΜΑΤΑ

 

Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

01.  

 Επικαιροποίηση υπ’ αριθ. 03/2019 (ΑΔΑ:  6Ι4ΖΩΗΜ-9ΒΑ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου. (εισηγητής ο κος Δήμαρχος)

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 02. 

Έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 292/2020).(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

    03. 

Περί αποδοχής ή μη της ΚΥΑ 77616 ΕΞ 2020/21.07.2020 (ΦΕΚ 3072/23.07.2020 τεύχος Β’): Τροποποίηση της υπ’ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (Β΄ 1864), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 2198) και 66404 ΕΞ2020/29-06-2020 (Β΄ 2697) όμοιες και Περί επανακαθορισμού παραχωρούμενων θέσεων τμημάτων παραλίας και του αντίστοιχου ενδεικτικού μισθωτικού ανταλλάγματος. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

    04. 

Περί αγοράς ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας της Μαρίας Κάργατζη, που βρίσκεται στη θέση «Χριστός» εκτός σχεδίου Γουρνών, του Δήμου Χερσονήσου.(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

    05. 

Περί αγοράς ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας της Μαρίας Πάτερου, που βρίσκεται στη θέση «Χαλέπα» εντός οικισμού Γωνιών, του Δήμου Χερσονήσου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ) 

    06. 

Περί αγοράς ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας των Χρυσουλάκη Θεονύμφης και Πλεύρη Στυλιανής, που βρίσκεται εντός οικισμού Επισκοπής, του Δήμου Χερσονήσου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ

    07. 

Ανανέωση της δωρεάν παραχώρηση της χρήσης  του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Αβδού του Δήμου Χερσονήσου, στο Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αβδού , η οποία έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

    08. 

Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης της πρώτης αίθουσας αριστερά της εισόδου στον Α’ όροφο στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Επισκοπής στον Πολιτιστικό Σύλλογο Επισκοπής. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

    09. 

Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης της δεύτερης αίθουσας αριστερά της εισόδου στον Α’ όροφο στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Επισκοπής στην ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΤΑΞΗΣ (Κ.Σ.Ε.ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

10. 

Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Επισκοπής, στον Α’ ορόφου του Δημοτικού Καταστήματος Επισκοπής στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Επισκοπής. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

11. 

Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης  του Δημοτικού πάρκου “Παναγιωτάκη”

στον Εκπολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Επισκοπής». (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

12. 

Περί λήψης απόφασης Δ.Σ. για έναρξη διαδικασιών εκμίσθωσης ακινήτου

35,75 τ.μ. για Εργαστήριο Αγιογραφίας και Εκθετηρίου στη θέση Παναγίας Γκουβερνιώτισσας. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

13. 

Περί αποδοχής οφειλών στη Δ.Ο.Υ. της «ΠΕΔΙΑΔΑ Α.Ε. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

14. 

Ορισμός αρμόδιων για την υπογραφή των επιταγών και τη διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών, πληρωμές τρίτων χρηματικές εντολές πληρωμής, ebanking του Δήμου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

 

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

15. 

Ανανέωση μίσθωσης Νηπιαγωγείου Ανάληψης Δήμου Χερσονήσου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κων/νος)

16. 

Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στον Δήμο Χερσονήσου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κων/νος)

17. 

Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης  τριών (3)  αιθουσών διδασκαλίας και του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου  Χερσονήσου, στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του προαναφερόμενου Σχολείου, για την  υλοποίηση προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, κατά την χρονική περίοδο: 01 Ιουλίου 2020 έως και 28 Αυγούστου 2020. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κων/νος)

18. 

Περί δωρεάν  παραχώρησης  χρήσης,  των  αιθουσών:  σίτισης,    υπ’ αριθμό 1.20, Β΄ και Γ΄ τάξεων ( 1ου Δημοτικού Σχολείου )  και των εξωτερικών τουαλετών έναντι κυλικείου,  του 1ου  και 2ου Δημοτικού Σχολείου Λιμένος Χερσονήσου, στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων των προαναφερόμενων σχολείων, για την υλοποίηση προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών – καλοκαιρινό σχολείο, κατά την χρονική περίοδο: 29 Ιουνίου 2020 έως και 29  Αυγούστου 2020.(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κων/νος)

19. 

Τροποποίηση ως προς τις μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κων/νος)

 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

20. 

Περί προσδιορισμού αποζημίωσης και περί εξωδικαστικού συμβιβασμού για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης  [αριθμ. πρωτ. 2375/08-02-2017 και 3902/01-03-2019 αιτήσεις των α). Μαρίας Μουντράκη του Κων/νου, β). Μαρίας Μουντράκη του Βασιλείου, γ). Δημητρίου Μουντράκη του Λάμπρου και δ). Βελισάριου Μουντράκη του Λάμπρου] (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 4/2020) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

21. 

Περί εκµίσθωσης ακινήτων για να χρησιµοποιηθούν ως χώροι στάθµευσης στις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Χερσονήσου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

22. 

 Αίτημα κοπής δέντρου στον οικισμό Χαρασού της Δημοτικής Κοινότητας Γουβών. (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 71/2019)  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

23. 

Πρόταση Τροποποίησης του ΣΧΟΟΑΠ Γουβών σχετικά με τις παρεκκλίσεις της εκτός σχεδίου δόμησης για ιδιοκτησίες με πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές ή δημοτικές οδούς. (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 5/2020)  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

 

Ε. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

24. 

Παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας στην Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε.

(Δημοτική Επιχείρηση). (εισηγητής o Πρόεδρος της εταιρείας κος Φαζάκης Νικόλαος)

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

     Χειρακάκης Γεώργιος

copyright © Δήμος Χερσονήσου