main img main img main img main img main img main img main img main img

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου για την έγκριση της 1ης Έκθεσης Αναφοράς Προόδου & Αξιολόγησης-Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Χερσονήσου 2011-2014 καθώς και της 1ης Έκθεσης Παρακολούθησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Χερσονήσου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου κατά τη συνεδρίασή του της 23ης Οκτωβρίου 2012 έπειτα από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής (απόφαση 3/2012)  προχώρησε σε ψήφιση της 1ης  Έκθεσης Αναφοράς Προόδου & Αξιολόγησης-Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Χερσονήσου 2011-2014 καθώς και της 1ης  Έκθεσης Παρακολούθησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Χερσονήσου 2012 η οποία συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου και στοχεύει στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών και του Δήμου.


 

Επισυνάπτεται η 1η Έκθεση Αναφοράς Προόδου και Αξιολόγησης/Παρακολούθησης των Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου

 


 

copyright © Δήμος Χερσονήσου