main img main img main img main img main img main img main img main img

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χερσονήσου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου κατά τη συνεδρίασή του της 14ης Φεβρουαρίου 2012, ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στα ακόλουθα Ευρωπαϊκά Προγράμματα:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΣΤΟΧΟΣ

1. Πρόγραμμα FP7 (7Ο Πρόγραμμα Πλαίσιο-Πρόταση BUILDCLUSTER 

Δικτύωση με μορφή επιχειρηματικού συνεργατικού σχηματισμού (Cluster) και συνεργασία φορέων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την υιοθέτηση μεθόδων ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας  στον τομέα κτηρίων.

2. ΕΝΡΙ CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2007-2013 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ 2007-2013)_ΤWINET

Ανάπτυξη Στρατηγικών  Αειφόρων Τουριστικών Προορισμών της Μεσογείου σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και  Διασφάλιση Πιστοποίησης των προορισμών αυτών από διεθνή οργανισμό.

3. Ανάδειξη, Διατήρηση και Προστασία Βιοποικιλότητας του Υγροτόπου Μαλίων

Υποβολή προγράμματος στον άξονα προτεραιότητας 7 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013» με Κωδικό Θέματος Προτεραιότητας: 51 «Προώθηση βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000)»

copyright © Δήμος Χερσονήσου