main img main img main img main img main img main img main img main img

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Χερσονήσου

 

Ο Δήμος Χερσονήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα «Καλλικράτης» και με την απόφαση υπ’ αριθ. 536/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου συνέστησε τη Δημοτική Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης για την προώθηση της τουριστικής προβολής του Δήμου.

 

Η Επιτροπή είναι δεκατριαμελής και συγκροτείται από:

 

1. Ιωάννης Ζαχαριουδάκης

Πρόεδρος,  Δημοτικός Σύμβουλος

2. Μανόλης Πλευράκης

Μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος

3. Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία

Μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος

4. Ανδρέας Μεταξάς

Μέλος, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου

5. Παντελής Σαπουνάκης

Μέλος, Ξενοδόχος

6. Μαρίτα Καράτζη

Μέλος, Ξενοδόχος

7. Νίκος Δανδαρής

Μέλος, Διευθυντής Ξενοδοχείου

8. Εμμανουήλ Ζερβάκης

Μέλος, Πρόεδρος Α.Σ.Τ.Α. (Ανοικτή Σύμπραξη Τουριστικής Ανάπτυξης), Αντιπρόεδρος «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»

9. Ευάγγελος Περάκης

Μέλος, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου

10. Γεώργιος Φρουδαράκης

Μέλος, Διευθυντής Ξενοδοχείου

11. Νικηφόρος Λαμπρινός

Μέλος, Ξενοδόχος

12. Αντώνης Ζαχαριουδάκης

Μέλος, Τουριστικός Πράκτορας

13. Εμμανουήλ Κτιστάκης

Μέλος, Εστιάτορας

copyright © Δήμος Χερσονήσου