main img main img main img main img main img main img main img main img

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΟΣΟΥ 50.000,00€

Χερσόνησος, 20 Μαρτίου 2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΟΣΟΥ 50.000,00€

 

Ο Δήμος Χερσονήσου στις 13-02-2012 υπέβαλε πρόταση Χρηματοδότησης ποσού 50.000,00€, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΜΟΔ).

Στις 29-02-2012 η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων προέβη στη Θετική Αξιολόγηση της πρότασης του Δήμου Χερσονήσου, και κατόπιν της υπογραφής του «Συμφώνου Αποδοχής Όρων για ένταξη Πράξης στο Ε.Π Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», από τον κ. Δήμαρχο Χερσονήσου, η αρμόδια Αρχή εξέδωσε στις 09-03-2012 «Απόφαση Ένταξης της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Χερσονήσου στο Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».

Το έργο αυτό στοχεύει στην επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ στον Δήμο Χερσονήσου μέσω της ενίσχυσης της διοικητικής του ικανότητας στις διαδικασίες υλοποίησης/επίβλεψης/παρακολούθησης/ωρίμανσης/μελέτης. Για το σκοπό αυτό, μέσω της πράξης αυτής ο Δήμος Χερσονήσου θα λάβει υποστήριξη προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις του. Ο πληθυσμός που θα ωφεληθεί θα είναι το σύνολο των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου.

copyright © Δήμος Χερσονήσου