main img main img main img main img main img main img main img main img

Συμμετοχή Εθελοντών-Ειδικών στο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου (Βιώσιμης) Ανάπτυξης Δήμου Χερσονήσου

 

 

 

Συμμετοχή Εθελοντών-Ειδικών στο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου (Βιώσιμης) Ανάπτυξης Δήμου Χερσονήσου

 

Στις 18 Απριλίου 2011, ο Δήμος Χερσονήσου, εντάχθηκε στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία δικτύου πόλεων/περιφερειών, το «Σύμφωνο των Δημάρχων» (Covenant of Mayors) με κοινό σκοπό τη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Η δικτύωση αποτελεί εργαλείο για την επίτευξη του στόχου 20-20-20:

      μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά τουλάχιστον 20%,

      μείωση του εκπεμπόμενων αερίων του φαινομένου θερμοκηπίου κατά 20% και

      το 20% της ενεργειακής κατανάλωσης να προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Στα πλαίσια υλοποίησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξη του Δήμου Χερσονήσου στο «Σύμφωνο των Δημάρχων», πρέπει ο Δήμος: α) να υποβάλλει «Σχέδιο Δράσης Αειφόρου (Βιώσιμης) Ανάπτυξης», β) να υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων ανά διετία για αξιολόγηση,  γ) να διοργανώνει «Ημέρες Ενέργειας» σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δ) να προβαίνει σε δράσεις ευαισθητοποίησης  των πολιτών σε θέματα βιώσιμης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος γενικότερα. 

Έτσι λοιπόν, ενώ μέχρι πρότινος για την επίτευξη του στόχου 20-20-20 εκπονούνταν σχέδια σε εθνικό επίπεδο, τα τελευταία χρόνια προκρίνεται ως αναγκαίο και αποτελεσματικό, ο σχεδιασμός, η ανάληψη δράσης και ο έλεγχος να διαρθρώνεται και σε τοπικό επίπεδο-Πόλης, με τα Σχέδια Δράσης Αειφόρου (Βιώσιμης) Ανάπτυξης (Sustainable Energy Action Plans).

Συγκεκριμένα, το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου (Βιώσιμης) Ανάπτυξης περιλαμβάνει:

      καταγραφή των εκπομπών στο έτος βάσης, (1990) ή στο πλησιέστερο έτος σε αυτό, για το οποίο υπάρχουν επαρκή και ακριβή δεδομένα,

      σειρά μέτρων που σκοπεύει ο κάθε Δήμος, να λάβει ώστε να επιτύχει το στόχο αυτό,

      παρουσίαση Χρονοδιαγράμματος εφαρμογής μέτρων (βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα,   μακροπρόθεσμα),

      καθορισμός δεικτών για παρακολούθηση και έλεγχο εφαρμογής,

      καθορισμός Ανθρώπινου δυναμικού που θα διατεθεί για το σχέδιο δράσεων βιώσιμης ενέργειας,

      καθορισμός Οικονομικών Πόρων και Τρόπων χρηματοδότησης,

      δημιουργία Συμβουλευτικών/διοικητικών/τεχνικών υποστηρικτικών δομών,

      συνεργασίες, με Εταιρείες παραγωγής ενέργειας, Επιχειρήσεις επεξεργασίας αστικών υγρών/στερεών  αποβλήτων, Πανεπιστήμια, Α.Τ.Ε.Ι., Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Σχολεία και Ιδιωτικούς Φορείς και

      δικτύωση με άλλες πόλεις. Δίκτυο προσώπων υποστηρικτών/διαβιβαστών μηνύματος.

Καλούμε, λοιπόν, κάθε ενδιαφερόμενο που εξειδικεύεται και δραστηριοποιείται στα θέματα αυτά, να συμβάλλει με την συμμετοχή του στην προσπάθεια του Δήμου Χερσονήσου. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, επικοινωνήστε με τον κ. Μιχελεκάκη Μάνο (Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου 2813-404661, e.michelekakis@hersonisos.gr).

 

 

Σχετικό διαδικτυακό πληροφοριακό υλικό:

www.simfonodimarxon.eu/index_el.html  

www.simfonodimarxon.eu/about/signatories_el.html?city_id=2704)

www.hersonisos.gr/files/2/1659/sxediodraseongr.pdf

http://www.hersonisos.gr/files/items/1/1659/sxediodraseongr.pdf?rnd=1311160797

http://www.hersonisos.gr/municipal/oiko/oiko.html

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου