main img main img main img main img main img main img main img main img

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Χερσόνησος, 11 Απριλίου 2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χερσονήσου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου κατά τη συνεδρίασή του της 10ης Απριλίου 2012, ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στα ακόλουθα Ευρωπαϊκά Προγράμματα:


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΣΤΟΧΟΣ

  1. Πρόγραμμα  Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 Πρόταση «Ηλιακή ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας».

 

Έχει σαν σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικό κτήριο με εισαγωγή καινοτόμων τεχνικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η πρόταση πραγματοποιήθηκε από το ΤΕΙ Κρήτης.

 

2. Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας  MED

Πρόταση «Improvement of energy efficiency in the water cycle by the use of innovative storm water management in smart Mediterranean cities - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κύκλο του νερού μέσω της χρήσης καινοτόμων πρακτικών στη διαχείριση όμβριων υδάτων σε “έξυπνες” Μεσογειακές πόλεις» (ακρωνύμιο E2STORMED).

3. Πρόταση ΙΚΑΡΟΣ για τη  «Βιώσιμη τουριστική Ανάπτυξη σε Κρήτη και Κύπρο με την αξιοποίηση καινοτόμων δικτύων και έξυπνων εφαρμογών πληροφορικής» στα πλαίσια του Προγράμματος  Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013

Βασικός στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας πολιτικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που θα σέβεται απόλυτα τους τοπικούς, φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους.

copyright © Δήμος Χερσονήσου