main img main img main img main img main img main img main img main img

Έλεγχος δημοτικών δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο

 

 

Με το Π.Δ. 136/2011 (ΦΕΚ 267/ΤΑ/31-12-2011) το οποίο εκδόθηκε μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, διευκολύνεται το έργο των Δήμων και η εξυπηρέτηση των φορολογούμενων, αναφορικά με τον έλεγχο των δαπανών.

 

Συγκεκριμένα ο ασκούμενος από το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ) προληπτικός έλεγχος  διενεργείται επί των δαπανών των ΟΤΑ Α’ βαθμού που υπερβαίνουν κατά χρηματικό ένταλμα το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,-) ευρώ. Επομένως, πλέον, χρηματικά εντάλματα μέχρι του ποσού των 5.000,-€ δεν αποστέλλονται για έλεγχο στο Ε.Σ. Στο ποσό των 5.000,-€ συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών Φ.Π.Α.

 

Κατ’ εξαίρεση, δαπάνες, οι οποίες απορρέουν από συμβάσεις εκτέλεσης δημοσίων έργων, μελετών ή προμηθειών και υπηρεσιών με συμβατικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,- €), ελέγχονται προληπτικά, μόνο κατά την υποβολή του πρώτου λογαριασμού, ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.

 

Επίσης ελέγχονται, προληπτικά από το Ε.Σ., ανεξαρτήτως ποσού οι δαπάνες για:

  1. Μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού και μόνο όσον αφορά το πρώτο χρηματικό ένταλμα
  2. Πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες και αποζημιώσεις για κάθε αιτία) και
  3. Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

copyright © Δήμος Χερσονήσου