main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 27η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Χερσονήσου στις Γούρνες, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 τεύχος Πρώτο 11-3-2020, άρθρο 10 παρ. 1) «κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), η λήψη των αποφάσεων των πάση φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 30- 3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 75/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1, καθώς και την υπ. αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλισης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις Γούρνες δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, την 07 η του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Περί πρόσληψης προσωπικού έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και παροδικών αναγκών του Δήμου.

2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου Ιδιωτικού δικαίου για την Πράξη «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Χερσονήσου».

3. Παραλαβή του ελέγχου Ανομοιόμορφης Ροής της ¨οριοθέτησης & διευθέτησης ρεμάτων Σταλίδας¨.

4. Αποδοχή ποσού από ΚΑΠ και κατανομή σε ΝΠΔΔ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των παιδικών σταθμών του Δήμου, ΣΤ κατανομή.

5. Τροποποίηση – παράταση της με ημερομηνία 29-7-2019 σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων έτους 2019 – 2020.

6. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθμ. 40/2020 απόφασης του Πολυμελούς ΠρΗρ με την οποία έγινε δεκτή η αριθμ. 1560/2016 αναγνωριστική αγωγής της Δέσποινας Ζαχαριουδάκη κατά του Δήμου Χερσονήσου.

7. Λήψη απόφασης για την παραίτηση από το δικόγραφο αίτησης αναστολής ΓΑ ΑΣΦ/1295/2019 κατά της εταιρείας ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ.

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου