main img main img main img main img main img main img main img main img

Έγκριση συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου στην συνεδρίασή του στις 22/12/2012 λαμβάνοντας υπόψη

 

  1. τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» που υλοποίησε εκ μέρους του Δήμου Χερσονήσου ο Δήμαρχος κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης στις 6 Νοεμβρίου 2011 στην Αθήνα κατόπιν εξουσιοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου (Α.Δ.Σ. 422/2011),
  2. την αναγκαιότητα προώθησης των πολιτικών για την Ισότητα σε τοπικό επίπεδο στα πλαίσια οργανωμένου σχεδιασμού (Α.Δ.Σ. 422/2011),
  3. το Εθνικό Πρόγραμμα για την ουσιαστική ισότητα των φύλων 2010-2013
  4. το υπ’ αριθ. 70 άρθρο του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης, Σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», το οποίο αναφέρεται στις Δημοτικές Επιτροπές
  5. το υπ’ αριθ 32569/21-11-2011 έγγραφο του Δημάρχου Χερσονήσου προς τα γυναικεία σωματεία που εδρεύουν στον Δήμο Χερσονήσου (ΒΡΙΤΟΜΑΡΤΙΣ, ΙΡΙΔΑ, ΕΣΤΙΑ, ΕΡΓΑΝΗ, ΜΙΝΘΗ) και την καθολική ανταπόκριση σε αυτό
  6. τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου

 

ενέκρινε τη συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες (10 μέλη + Πρόεδρος) ως εξής:

 

1. Ιωάννα Ζερβάκη

Πρόεδρος, Δημοτική Σύμβουλος

2. Ειρήνη Ασσαριώτη

Μέλος, Δημοτική Σύμβουλος

3. Μαρία Λουράκη-Ψοφογιαννάκη

Μέλος, Δημοτική Σύμβουλος

4. Ελίζα Ιατράκη

Μέλος, Υπεύθ. Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Δ. Χερσ/σου

5. Ελένη Βογιατζάκη Διαμαντάκη

Μέλος, Εκπρόσωπος σωματείου ΕΣΤΙΑ (Δ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ)

6. Πόπη Πιτσουλάκη

Μέλος, Εκπρόσωπος σωματείου ΕΡΓΑΝΗ (Δ.Ε. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ)

7. Ρένια Δρόσου

Μέλος, Εκπρόσωπος σωματείου ΙΡΙΔΑ (Δ.Ε. ΓΟΥΒΩΝ)

8. Μαρία Ψαλτάκη

Μέλος, Εκπρόσωπος σωματείου ΒΡΙΤΟΜΑΡΤΥΣ (Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ)

9. Ελένη Βρέντζου

Μέλος, Εκπρόσωπος σωματείου ΜΙΝΘΗ (Δ.Ε. ΓΟΥΒΩΝ)

10. Julie Καψετάκη

Μέλος, Μέλος της κοινωνίας των πολιτών

11. Ελένη Σφακιανάκη

Μέλος, Μέλος της κοινωνίας των πολιτών

 

 

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) μεριμνά και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στην αναπτυξιακή πολιτική του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

 

(β) Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής.

 

(γ) Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την ένταξη έργων που προωθούν τα ανωτέρω μέτρα και τις σχετικές δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών.

 

(δ) Συνεργάζεται με το Συμβουλευτικό Κέντρο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, με άλλα κέντρα καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

 

Η επιτροπή καλείται να αξιοποιήσει τη λειτουργία του Τοπικού Παρατηρητηρίου για την Κοινωνική Συνοχή, να συνεργαστεί με τους κοινωνικούς τοπικούς φορείς και γενικότερα με όσους κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να καταρτίσει το Τοπικό Σχέδιο Δράσης του Δήμου Χερσονήσου για την Ισότητα των Φύλων.

copyright © Δήμος Χερσονήσου