main img main img main img main img main img main img main img main img

Aναβολή της διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «Ίδρυση κέντρου τουριστικής πληροφόρησης & προβολής Δήμου Χερσονήσου»

Ανακοίνωση

 

Με την 281/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 14ης Αυγούστου αποφασίστηκε η αναβολή της διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «Ίδρυση κέντρου τουριστικής πληροφόρησης & προβολής Δήμου Χερσονήσου» σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου του ν.4278/14 (ΦΕΚ 157 Α/04-08-2014) προκειμένου να επικαιροποιηθεί η διακήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ως άνω νόμο.

 

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω δεν αφορούν τη διενέργεια του διαγωνισμού που αφορούν την προμήθεια της ως άνω πράξης η οποία θα διενεργηθεί κανονικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου