main img main img main img main img main img main img main img main img

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου, όπως ισχύουν.

2. Την υπ΄ αριθ. 23/18659/17-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί ενίσχυσης δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης - Απασχόλησης προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID19.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσή του» (ΦΕΚ 64/τεύχ. Α/14.03.2020) περί δυνατότητας σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, δυνάμει της παρ.1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, οι οποίες μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/τεύχ. Α/20.03.2020) όπου προβλέπεται ότι οι συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, άρθρ. 24 της 14η /3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/τεύχ. Α/14.03.2020) δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών όπως προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ134/τεύχ.Α/19.7.2004).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τεύχ.Α/28.6.2007) περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών όπως ισχύουν. Ειδικότερα, στην παρ.3 προβλέπεται ότι η εν λόγω περίπτωση δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τεύχ.Α/28.12.2009 όπου προβλέπεται ότι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών εξαιρείται από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/τεύχ.Α/1994) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ.12α του άρθρου 20 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/τεύχ.Α/9.9.1999 και τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.6 του Ν.3260/04 (ΦΕΚ 151/τευχ.Α/06.08.2004). Ειδικότερα προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις προσωρινής πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση, κατά τις ισχύουσες διατάξεις κατεπειγουσών αναγκών, λόγω απουσίας προσωπικού ή κένωσης θέσεων, η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες για το ίδιο άτομο. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες. 

8. Την υπ’ αριθ. 140/2020 (ΑΔΑ: ΩΩΩΟΩΗΜ-ΩΣΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας έως 4 μηνών στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

9. Την αριθμ. πρωτ. 5142/2010 σχετική ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού δεκατριών (13) ατόμων

10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Προσλαμβάνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τετράμηνης (4μηνης) διάρκειας, από 22.04.2020 έως και 21.08.2020, συνολικά δεκατρία (13) άτομα για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

τους κάτωθι:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1. Λέντερης Αντώνιος του Νεκταρίου

2. Μακαρώνας Στυλιανός του Διονυσίου

3. Μετοχαράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου

4. Κουρουπάκης Αντώνιος του Γεωργίου

5. Σμυρνάκης Θεμιστοκλής του Χαραλάμπου

6. Παπαδάκης Μιχαήλ του Νικολάου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1. Μανουσάκη Μαρία του Κωνσταντίνου

2. Αναστασάκη Σοφία του Αθανασίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1. Τσιγγένης Τίτος του Νικολάου

2. Γκαδάτσιος Παναγιώτης του Σταματίου

3. Ορφανάκης Ιωάννης του Γεωργίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1. Λαπίδης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ

2. Βασιλάκη Αθηνά του Νικολάου

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΓΚΟΣ

copyright © Δήμος Χερσονήσου