main img main img main img main img main img main img main img main img

Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. - ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η «Διαχείριση Ακτών Μαλίων Μονομετοχική Δημοτική Α.Ε. Ο.Τ.Α.» (Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε.) έχοντας υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 31575 από 13-9-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., την υπ’ αριθ. 38/99 απόφαση της Μείζονος Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π., το άρθρο 20 παρ. 4 Ν. 2738/99, την υπ’ αριθ. 6/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 3807/10-04-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εποχικό προσωπικό οκτώ (8) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. και συγκεκριμένα την υποστήριξή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Παραλιών, με την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στη συνημμένη ανακοίνωση.

copyright © Δήμος Χερσονήσου