main img main img main img main img main img main img main img main img

Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 190255/2013 «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.οικ.150559/10-6-2011 Απόφασης Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού: Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού».

Με την τροποποίηση αυτή παρατείνεται έως και 15 Ιανουαρίου 2014 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι δημότες θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, εντός της ανωτέρω προθεσμίας ,που να συνοδεύεται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Χερσονήσου.

Σε περίπτωση που και η νέα προθεσμία παρέλθει άπρακτη οι ενδιαφερόμενοι θα υποστούν τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, στους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και στη Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου ( τηλέφωνα: 28973-40018 και 28973-40021) από οπού θα λαμβάνουν οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης-δήλωσης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 

Λιμ. Χερσονήσου 03/06/2013

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

Σπυρίδων Κατσαμποξάκης

copyright © Δήμος Χερσονήσου