main img main img main img main img main img main img main img main img

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2013

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού και οργάνωσης της λειτουργίας του Δήμου μας, όπως ορίζεται στα άρθρα 72, 266 και 267 του Νόμου 3852/2010, το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 18183/02-04-2007 Απόφασης ΥΠΕΣΔ, το άρθρο 3 παρ.4 του Π.Δ185/2007 καθώς και το Π.Δ 89/2011, θα συνταχθεί και φέτος το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το έτος 2013, το οποίο θα περιλαμβάνει και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Χερσονήσου. Η περίοδος διαβούλευσης θα διαρκέσει έως την 30η Σεπτεμβρίου 2012.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου