main img main img main img main img main img main img main img main img

Απόφαση Δημάρχου για σύσταση Ομάδας Διοίκησης Έργου για την αξιολόγηση των δομών του Δήμου

Σύσταση Ομάδας Διοίκησης 'Εργου [Ο.Δ.Ε.] αναφορικά με την αξιολόγηση των δομών του Δήμου Χερσονήσου

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226 Α΄).

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας [ ΦΕΚ 1827/16.8.2011/τ. Β΄]

3. Το αριθ. 2329/5-8-2013 έγγραφο της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας .

4. Την ανάγκη συγκρότησης Ομάδας Διοίκησης Εργου [Ο.Δ.Ε.]  στο Δήμο Χερσονήσου  αναφορικά με τη διαδικασίας αξιολόγησης των δομών του Δήμου Χερσονήσου .

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Χερσονήσου .

6. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Τη σύσταση Ομάδας Διοίκησης Εργου [Ο.Δ.Ε.]  για την αξιολόγηση των Δομών του Δήμου Χερσονήσου  αποτελούμενη από τους:

 • ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ Αντιδήμαρχο  Διοικητικών Θεμάτων, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας    Συντονιστής.
 • ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ  Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β΄
 • ΤΑΣΙΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ Προϊστάμενη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Δ΄
 • ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος , Πρασίνου , Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Δ΄
 • ΠΙΤΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ  Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Δ΄
 • ΜΙΧΕΛΕΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού , Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου  Κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού με βαθμό Ε΄
 • ΝΗΣΤΙΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ειδική Σύμβουλος Δημάρχου

Β) Τη γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας θα ασκήσει η υπάλληλος του Δήμου Χερσονήσου Κουρλετάκη Μαρία – Ελένη Κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό Ε΄  

 

Γ] Εργο της Ομάδας Εργασίας ορίζεται :

 • Καταγραφή της  υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου και των νομικών του προσώπων
 •  Ιεράρχηση αναγκών
 •  Αξιολόγηση της Οργάνωσης των πόρων και των συνεργασιών , εξεύρεση αποτελεσματικότερης λειτουργίας κάθε δομής –υπηρεσίας , ώστε να προκύψει όφελος για τους αποδέκτες πολίτες
 • Εντοπισμός κρίσιμων ζητημάτων και παραγόντων
 • Συγκριτική εξέταση με άλλους δήμους ομοίου μεγέθους
 •  Διαμόρφωση σχεδίου αναδιοργάνωσης των δομών του Δήμου και σχεδίου νέου ΟΕΥ
 • Εγκριση και υποβολή αξιολόγησης
 •  Διαμόρφωση σχεδίου στελέχωσης

Δ] Οι συνεδριάσεις καθώς και η λειτουργία της Ομάδας Διοίκησης ΄Εργου   θα ορίζεται από τον Συντονιστή  αυτής εντός του ωραρίου εργασίας  των υπηρεσιών του Δήμου και δεν προβλέπεται επιπλέον αποζημίωση των μελών για τη συμμετοχή τους σε αυτήν

Διάρκεια λειτουργίας της Ομάδας Διοίκησης Εργου μέχρι 30.11.2013

Από τα ανωτέρω δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου