main img main img main img main img main img main img main img main img

Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε πράσινα επαγγέλματα

 

Η κατάρτιση στα πράσινα επαγγέλματα περιλαμβάνει  293 προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης,  που θα υλοποιηθούν  από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης σε όλη την Ελλάδα και αναμένεται να επωφεληθούν από αυτά 7500 άνεργοι . Πρόκειται για προγράμματα κατάρτισης σε επαγγέλματα της "πράσινης οικονομίας" που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων ή στην παροχή υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον.  Η κατάρτιση  θα συνδεθεί με την πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης, με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ενώ περιλαμβάνει και υποχρεωτική απασχόληση του 30% των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης. Τα προγράμματα θα υλόποιηθούν σταδιακά ανά περιοχή από τον Οκτώβριο 2011 έως και το τέλος του 2013.

 

Περιεχόμενο - Εκπαιδευτικές Ενότητες - Διάρκεια της Κατάρτισης
Τα αντικείμενα κατάρτισης αναφέρονται σε ειδικότητες σχετικές με τα θέματα της αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα λεγόμενα "πράσινα επαγγέλματα".
Ακολουθεί ενδεικτική παράθεση επαγγελματικών ειδικοτήτων: 


Α) Στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δάση, μεταλλεία) συμπεριλαμβάνονται:


•  Βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία και μελισσοκομία
•  Αειφορική αλιεία καθώς και αειφορική διαχείριση δασών
•  Σχεδιασμένη αποκατάσταση των μεταλλευτικών χώρων
•  Διαχείριση της βιοποικιλότητας και δράσεις για την αποκατάσταση της
•  Διαχείριση τόπου, αστικού και περιαστικού πράσινου, αγροκτημάτων πόλης κ.λ.π.
•  Ορθολογική εξόρυξη και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων

 

Β) Στο δευτερογενή τομέα (βιομηχανία, κατασκευές) συμπεριλαμβάνονται:


• Διατροφή με οικολογικά ή βιολογικά προϊόντα
• Παραδοσιακά προϊόντα χειροτεχνίας, όπως υφαντά, πήλινα κ.α.
• Είδη ένδυσης και υπόδησης με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον
• Κλάδοι που δημιουργούν φιλικές προς το περιβάλλον  οικιακές συσκευές
• Κλάδοι κατασκευής βιοκλιματικών & φιλικών με το περιβάλλον οικιών & οικολογικών κτιρίων
• Αειφορική παραγωγή ενέργειας
• Παραγωγή προϊόντων συσκευασίας από υλικά, εύκολα ανακυκλούμενα ή αποσυντιθέμενα, φιλικά προς το περιβάλλον
• Βιομηχανικές επεξεργασίες λυμάτων, αποβλήτων
• Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση απορριμμάτων και αποβλήτων
• Βιομηχανική εφαρμογή τεχνολογιών αποκατάστασης του περιβάλλοντος

 

Γ) Στον τριτογενή τομέα (εμπόριο, διακίνηση προϊόντων, υπηρεσίες, τουρισμός, μεταφορές) συμπεριλαμβάνονται:


• Εμπόριο πράσινων προϊόντων
• Πράσινες μεταφορές, που λειτουργούν σαν διαμεσολαβητικές δράσεις μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης
• Οικο-τουρισμός
• Δραστηριότητες οικο-ξενάγησης, δημιουργία και αξιοποίηση υποδομών ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών, ενοικίαση και πώληση εξοπλισμού για τουριστικές δραστηριότητες σε προστατευόμενη περιοχή.

copyright © Δήμος Χερσονήσου