main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση παρουσίασης στρατευσίμων κλάσης 2018 στα Στρατολογικά Γραφεία για κατάθεση δελτίου απογραφής (ΔΑ)

 

Ελληνική Δημοκρατία                 Λιμήν Χερσονήσου 10/12/2014                                                                            Αριθμ. Πρωτ.  31842

Νομός: Ηρακλείου

Δήμος: Χερσονήσου

Tαχ. Δ/νση: Ελευθερίας 50                    ΠΡΟΣ : Τους εγγεγραμμένους

      Ταχ. Κώδικας:700 14                           στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου

      Πληροφορίες: Συλλιγνάκη Καλλιόπη     μας έτους 1997 ως πίνακας αποδεκτών

      Τηλ.:28973 40025                                                       

      FAX: 28970 22977                                                                              

      E MAIL: hersondim@otenet.gr

 

ΘΕΜΑ :    Πρόσκληση   Παρουσίασης  στρατευσίμων κλάσης  2018 στα Στρατολογικά Γραφεία για κατάθεση δελτίου απογραφής (ΔΑ).

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. Πρωτ. Φ 437/1/21609/1-12-2014 έγγραφο του  Στρατολογικού Γραφείου Ηρακλείου.

 

Στη συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου του Στρατολογικού γραφείου Ηρακλείου, σας ενημερώνουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2018 ( γεννημένοι το έτος 1997), που διαμένουν στον Δήμο μας, είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν δελτίο απογραφής:

 

  1.      Στο Στρατολογικό Γραφείο Ηρακλείου (Καραϊσκάκη και Πιτσουλάκη 2, Πατέλες) από 2/01/2015 έως       31/03/2015 ή
  2.      Στο ΚΕΠ του ΟΤΑ  διαμονής τους από 2/01/2015   έως   31/03/2015.

 

Με το συμπληρωμένο δελτίο απογραφής θα υποβάλλετε:

  1. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομική σας ταυτότητας.
  2. Πιστοποιητικό γεννήσεως του Δήμου, από το οποίο προκύπτει η εγγραφή σας στα μητρώα αρρένων, εφόσον αυτή δεν προκύπτει από την αστυνομική ταυτότητα.

 

Όσοι στερούνται αστυνομικής ταυτότητας μπορούν αντί αυτής να υποβάλλουν αντίγραφο διαβατηρίου και πιστοποιητικό γέννησης από τον οικείο Δήμο.

 

Εάν στερούνται και διαβατηρίου υποβάλλουν μόνο το πιστοποιητικό του οικείου Δήμου.

 

Όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας, υποβάλλουν επίσης και ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση, στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση τους καθώς και το παραπάνω πιστοποιητικό του Δήμου οπωσδήποτε με πρόσφατη φωτογραφία τους συνημμένη και σφραγισμένη από τον Δήμο.

 

Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώα αρρένων, οφείλουν να υποβάλλουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων.

 

Σας γνωρίζουμε ότι, για όσους δεν παρουσιασθούν προκειμένου να καταθέσουν το παραπάνω δελτίο απογραφής,

θα υπάρξουν ποινικές συνέπειες και επιπλέον πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στο Στρατολογικό Γραφείο Ηρακλείου, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλέφωνο 2813-400100 & 2813 400110 έως 112 .

 

 

                                                                                           Ο Δήμαρχος

                                                                    Μαστοράκης Ιωάννης

                                                                   Μ.Ε.Δ.

                                              Ακριβές Αντίγραφο

                                            Ο Δ/ντής Διοικητικών Υπηρεσιών

                                                         Νικόλαος Βασιλάκης

Εσωτερική Διανομή

1.Φ14δ, 2. 48β.

copyright © Δήμος Χερσονήσου