main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΟΔΩΝ» του Δήμου Χερσονήσου

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Χερσονήσου κατ΄ εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016. 

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος προϋπολογισμού 230.000,00€, για έργα στην Α2 τάξη και άνω, στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ή εξαιτίας αναβάθμισης ορίου λόγω κοινοπραξίας δύο επιχειρήσεις τάξης Α1 και άνω, καθώς και Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί από την επιτροπή του άρθρου 5 της ανωτέρω σχετικής, η οποία ορίστηκε για τις κληρώσεις που θα διεξαχθούν εντός του έτους 2020 μέσω του ΜΗΜΕΔ, με την από 76/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αποτελείται

από τους παρακάτω υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

1. Γεώργιο Γιανναδάκη, πολ. μηχ/κό εγγεγραμμένο χρήστη του συστήματος

2. Μιχαήλ Τζαγάκης, ηλεκτρολόγο μηχ/κό ΠΕ

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.

.

Σας γνωστοποιούμε ότι η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή δεκαέξι (16) Οκτωβρίου 2020 και ώρα 9:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr), στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου