main img main img main img main img main img main img main img main img

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΛΙΩΝ

 

Γούρνες   5-8-2013

 

                           

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

 

Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

 

την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

Προϋπολογισμού 1.650.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και

 

καλεί

 

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

 

 

 

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 27 Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία  του Δήμου Χερσονήσου.

 

 

ΒΡΕΙΤΕ Ε Δ Ω ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

             

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου