main img main img main img main img main img main img main img main img

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας έτους 2020

Σας ενημερώνουμε ότι για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) με την οποία καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις, τεχνικά θέματα, αναγκαίες λεπτομέρειες και διαδικασίες για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών και βάσει των 41/2020 και 42/2020 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, με τις οποίες έγιναν αποδεκτοί οι όροι της ανωτέρω ΚΥΑ και καθορίστηκαν τα προς παραχώρηση χρήσης τμήματα παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χερσονήσου.

Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις που είναι όμορες του αιγιαλού, και ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος, να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Χερσονήσου άμεσα, και πάντως όχι αργότερα της 10/7/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τις αιτήσεις από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας (Δημαρχείο εντός πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών) όπου και θα τις καταθέσουν, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά ή να την κατεβάσουν από εδώ.

Η κατάθεση αιτήσεων γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού.

Πληροφορίες & Ραντεβού: Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, Τηλ. 2813404616, -632

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες)

2. Άδεια λειτουργίας /γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

3. Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις (μέσω TAXISnet)

4. Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στο Δήμο Χερσονήσου

5. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

6. Κατά περίπτωση στοιχεία νόμιμης εκπροσώπησης του νομικού προσώπου ή εξουσιοδότηση υπογραφής

7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986

copyright © Δήμος Χερσονήσου