main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση στην 26η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί  με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020, και ώρα 13.00, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Α. Ενημέρωση των μελών Δημοτικού Συμβουλίου  για τρέχοντα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος από τον κ. Δήμαρχο.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. 

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος)

 

 

2. 

Ορισμός νομίμου εκπροσώπου του μετόχου Δήμου Χερσονήσου στις Γενικές Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Γουβών Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος)

 

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. 

Έγκριση της 13ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 441/2020). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

 

4. 

Έκθεση πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2020 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 458/2020). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

 

    5.

Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού σε βάρος πρώην υπαλλήλου του Δήμου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

 

6. 

Περί αγοράς ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας Μαστοράκη Χρυσούλας του Ζαχαρία, που βρίσκεται εντός οικισμού Άνω Γουβών, του Δήμου Χερσονήσου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

7. 

Περί αγοράς ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας Σταθοπούλου – Μαυράκη Μαρίας, που βρίσκεται εντός οικισμού Άνω Γουβών, του Δήμου Χερσονήσου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

 

 

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8. 

 Περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων.

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. εισερχ. 5178/08-04-2020 αίτηση  της VITA HOTELS A.E.. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

9. 

Περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων.

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. εισερχ. 18563/13-10-2020  του κ. Τουτουντζάκη Ευάγγελου.

 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Χειρακάκης Γεώργιος

copyright © Δήμος Χερσονήσου