main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 33η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε έκτακτη συνεδρίαση την 04η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 τεύχος Πρώτο 11-3-2020, άρθρο 10 παρ. 1) «κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), η λήψη των αποφάσεων των πάση φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1του Ν.4635/2019 είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/ΤΑ/30-3-2020) άρθρο 43 παρ.

1, καθώς και την υπ. αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλισης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τα ανωτέρω καθώς και των έκτακτων μέτρων που έχουν επιβληθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου από 1-9-2020, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 09,00 π.μ.

 Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 10.00 π.μ.

 Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών της Ο.Ε.: Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email:

k.mandalaki@hersonisos.gr ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (Τηλ: 2813404645), κατά τις

ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (09.00 πμ – 10.00π.μ.).  Σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω προστασίας δημόσιας υγείας και δημοσίου συμφέροντος (προστασία των λουομένων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου) διασφάλισης της ανθρώπινης ζωής και λόγω προθεσμιών. 

1. Περί έγκρισης, λόγω κατεπείγοντος, της διαδικασίας σε απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία για «Προστασία των λουομένων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου, κατά την περίοδο 2020 (8 Σεπτεμβρίου – 30 Σεπτεμβρίου) και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό 92657.1». Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

2. Περί άσκησης ή μη έφεσης, ενώπιον του ΔΕΧ, κατά της αριθμ. 123/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με την οποία έγινε δεκτή η αριθμ. κατ. ΠΡ33/2015 προσφυγή του Νικολάου Μαργαριτσανάκη.

3. Έγκριση μελέτης και σύνταξη όρων για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων έτους 2020.

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 11η αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου