main img main img main img main img main img main img main img main img

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ

Χερσόνησος, 12 Νοεμβρίου 2013

 

Θέμα: Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ.

 

Στις Γούρνες σήμερα την 12η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην έδρα του Δήμου (στην αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.), ύστερα από τη με αρ.πρωτ.407/12-11-2013 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 27 μελών ήταν παρόντα 24 μέλη – ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αιτιολογώντας το λόγο του κατεπείγοντος για το ένα και μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης και  είπε  ότι, η συζήτηση και η λήψη απόφασης για το θέμα  αυτό, είναι κατεπείγουσα, και άμεση η ανάγκη  συζήτησης και λήψης σχετικής απόφασης, λόγω της αναγγελίας  του θανάτου του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ.

 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Κρίνουν το θέμα : «Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ»

ως κατεπείγον

 

και άμεση τη σύγκλιση έκτακτης συνεδρίασης για την έκδοση ψηφίσματος.

 

 Αριθμός Απόφασης 494/2013

 

Για το παραπάνω θέμα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη ο οποίος ανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο:

 

Απεβίωσε σήμερα πλήρης ημερών ο συντοπίτης μας καθηγητής Πανεπιστημίου Στυλιανός Αλεξίου. Υπήρξε ένας σπουδαίος λόγιος, ένας διαπρεπής δάσκαλος και μια μορφή ξεχωριστή της Νεοελληνικής Γραμματείας. Αφήνει πλούσιο συγγραφικό έργο, μοναδικές φιλολογικές ετικέτες και σπάνιες καταγραφές. Μας είχε εκφράσει την επιθυμία του, όταν αποβιώσει να ταφεί στο κοιμητήριο του Κρασίου, τον τόπο καταγωγής του.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) και του Ν.3852/2010 και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  • Να εκφράσει θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος.
  • Να παραστεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία του εκλιπόντος.
  • Να αναρτήσει μεσίστια τη σημαία στο Δημοτικό Κατάστημα την ημέρα της κηδείας του.
  • Να παραχωρήσει, δωρεάν ταφοπέδιο στο κοιμητήριο Κρασίου.
  • Να διοργανώσει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Δημοτικό Ίδρυμα «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» επιστημονικό συνέδριο αφιερωμένο στη μνήμη του εκλιπόντος.
  • Να προχωρήσει σε πράξη ονοματοθεσίας οδού στον οικισμό Κρασίου ως ένδειξη μνήμης και τιμής.
  • Να δημοσιευτεί η παρούσα στον τοπικό τύπο.

 

Η απόφαση αυτή πήρε  αύξοντα αριθμό  494/2013

copyright © Δήμος Χερσονήσου