main img main img main img main img main img main img main img main img

Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών - Ερωτηματολόγιο

Ενημέρωση (κείμενο από το α.π. 18214/9-8-2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.):

 

 

"Το 2013 έχει ορισθεί ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών (ΕΕΠ) με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, για τα δικαιώματά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του Πολίτη της Ένωσης. Το Υπουργείο Εσωτερικών ως ο αρμόδιος δημόσιος φορέας για τη διάδοση του Έτους και το συντονισμό της διοργάνωσης δράσεων το 2013, έχει δημιουργήσει σχετικό σύνδεσμο, όπου έχει αναρτηθεί ερωτηματολόγιο (http://eyc2013.ypes.gr/?page_id=938) και παρακαλείστε όπως το συμπληρώσετε με σκοπό την αποτύπωση χρήσιμων συμπερασμάτων που θα παρουσιαστούν σε σχεδιαζόμενη από το ΥΠΕΣ ημερίδα."

 

 

Υπουργείο Εσωτερικών

Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ.

copyright © Δήμος Χερσονήσου