main img main img main img main img main img main img main img main img

Παράταση μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2014 υποβολών αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ)

  Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ΠΕΚΑ (ΚΥΑ 145893/12-5-2014, ΑΔΑ ΒΙΦΣ0-ΔΣ4), δίδεται παράταση μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2014 (από 15/5/2014 που ήταν αρχικά) για υποβολή αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ).

 

  Υπενθυμίζουμε ότι  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.  οικ. 145026  ΚΥΑ (ΦΕΚ 31 Β’/14-01-2014) που  αφορά στη σύσταση, διαχείριση και λειτουργία  του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.)  από  Επιφανειακά και Υπόγεια  Υδατικά   Συστήματα,  προβλέπεται η    υποχρεωτική  εγγραφή   στο Ε.Μ.Σ.Υ. όλων  των  σημείων  υδροληψίας (γεωτρήσεων, πηγαδιών κ.α., ενεργών και ανενεργών)  από  επιφανειακά  και  υπόγεια  ύδατα.

 

Ποιους  αφορά: 

  Αφορά, τους κατόχους  και  τους χρήστες  πηγαδιών  και   γεωτρήσεων οι  οποίοι  δεν  έχουν  υποβάλλει πρόσφατα αίτηση  για  άδεια  χρήσης  νερού  για  την  υδροληψία  τους.

 

Διαδικασία:

  1. Οι   ενδιαφερόμενοι  καταθέτουν   στο  Δήμο Χερσονήσου, Αίτηση-Δήλωση   εγγραφής   σημείου υδροληψίας  έως  τις   30 Σεπτεμβρίου 2014, η  οποία   διαβιβάζεται  στη Διεύθυνση  Υδάτων της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
  2. Η  Δ/νση  Υδάτων  καταχωρεί  ηλεκτρονικά  τα  στοιχεία  της  αίτησης  και  εκδίδει το πιστοποιητικό εγγραφής  στο  Ε.Μ.Σ.Υ.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, στους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου στα  τηλέφωνα: 28973-40018  &  28973-40021

copyright © Δήμος Χερσονήσου